E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Giant variant of acquired perforating dermatosis in a patient with diabetes mellitus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 25-28 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.22567

Giant variant of acquired perforating dermatosis in a patient with diabetes mellitus

Sinan Özçelik1, Yusuf Doğan1, Arzu Kılıç1, Banu Lebe2
1Balıkesir University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Balıkesir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Perforating dermatoses are a group of diseases characterized by transepidermal elimination of dermal components such as collagen, elastin and fibrin. Perforating dermatoses primarily include four main forms: reactive perforating collagenosis, elastosis perforans serpiginosa, perforating folliculitis and acquired perforating dermatosis. There is limited data about perforating dermatoses in the literature. Because of their rare appearance, they can be easily misdiagnosed. Acquired perforating dermatosis is a systemic disease such as diabetes and chronic renal failure; and it should be considered in case of pruritic papulonodules and giant plaques with central crater in a patient. In addition to the treatment of underlying disease in the first stage; narrow band ultraviolet B (nbUVB) is evaluated to be effective in these cases. Based on its rare occasions, we submit a giant variant of acquired perforating dermatosis with a collagen fiber predominant elimination pattern, which is treated with nbUVB.

Keywords: Perforating dermatosis, acquired perforating dermatosis, acquired reactive perforating collagenosis, phototherapy, giant variant

Diabetes mellituslu bir olguda edinsel perforan dermatozun dev varyantı

Sinan Özçelik1, Yusuf Doğan1, Arzu Kılıç1, Banu Lebe2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Perforan dermatozlar, kollajen, elastin, fibrin gibi dermal bileşenlerin transepidermal eliminasyonu ile karakterize bir grup hastalıktır. Perforan dermatozlar primer olarak reaktif perforan kollajenöz, elastozis perforans serpiginoza, perforan folikülit ve edinsel perforan dermatoz olmak üzere dört ana hastalık formunu kapsar. Perforan dermatozlarla ilgili literatürde az sayıda bilgi mevcuttur. Nadir görülmelerinden ötürü kolaylıkla dikkatten kaçabilmektedirler. Edinsel perforan dermatoz, özellikle diyabet, kronik böbrek yetmezliği gibi sistemik bir hastalığı olup kaşıntılı papülonodülleri, merkezi kraterli dev plakları olan hastalarda akla gelmelidir. Bu hastalarda öncelikli olarak alta yatan hastalığın tedavisine ek olarak dar bant Ultraviyole B’nin (dbUVB) etkili olabildiğini düşünmekteyiz. Biz de oldukça nadir görülmesi nedeniyle, dbUVB ile tedavi ettiğimiz, kollajen lif eliminasyon paterninin hakim olduğu dev lezyonlu bir edinsel perforan dermatoz olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Perforan dermatoz, edinsel perforan dermatoz, akkiz reaktif perforan kollajenozis, fototerapi, dev varyant

Sinan Özçelik, Yusuf Doğan, Arzu Kılıç, Banu Lebe. Giant variant of acquired perforating dermatosis in a patient with diabetes mellitus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 25-28

Corresponding Author: Sinan Özçelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale