E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 227-230

Onikomikozarda terbinafin ile yeni bir tedavi yaklaşımı

Osman Köse1
Çorlu Askeri Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Tırnak ünitinin mantarlarla oluşan enfeksiyonu olan onikomikozların kozmetik bir problem olmaktan öte fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik etkileri de vardır. yeni kuşak antifungal ilaçların bulunması ile beraber onikomikoz tedavi anlayışları da değişmiştir. Bu çalışmanın amacı mantarlar tarafından etkilenen enfekte tırnak yatağının uzunluğunun tedavi süresi ile ilişkisini araştırmaktadır. Açık ve karşılaştırmalı yapılan bu çalışmaya alınan 20 hastaya komplet remisyon sağlanana dek (Klinik düzelme ve mikolojik kür) günde 250 mg. terbinafin tbalet en az 2 ay en fazla 4 ay (ortalama 3,5 ay) boyunca verilmiştir. Çalışmada mantarlarla enfekte edilen tırnak uzunluğu tedaviden önce komplet remisyon sağlanana dek her 15 günde bir ölçülmüştür. Tedavi sonunda 1. parmak tırnaklarında %88, 2. tırnaklarda %9, üçüncü tırnaklarda %95, 4 tırnaklarda %100 komplet kür elde edilmiştir (p< 0.001). Tedavi bitiminden 3 ay sonra yapılan klinik ve mikolojik incelemelerde nüks oranı yalnızca %6,6 bulunmuştur. Sonuçta enfekte tırnak uzunlukları, kür oranları ve tedavi süreleri arasındaki ilişki incelenmiş ve bu parametreler arasında yakın bir ilişki belirlenmiştir. Bizim düşüncemize göre, ayak onikomikozlarındaki tedavi süresi, standart tedavi (12 haftalık süre) yerine tedavi öncesinde enfekte tırnak uzunluğu esas alınarak belirlenecek süreye göre saptanmalıdır.


Osman Köse. Onikomikozarda terbinafin ile yeni bir tedavi yaklaşımı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 227-230
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale