E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of the dental serial patch test outcomes of lichen planus patients with and without oral involvement [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 2-6 | DOI: 10.4274/turkderm.23434

Comparison of the dental serial patch test outcomes of lichen planus patients with and without oral involvement

Nihal Altunışık1, Serpil Şener2, Gülbahar Ceylan Saraç3
1Yuksekova Goverment Hospital, Hakkari, Turkey
2Department Of Dermatology, Inonu University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
3Malatya Goverment Hospital, Malatya, Turkey

Background and Design: Lichen planus (LP) is a chronic and enflammatory cutaneous disease. Numereous diseases and agents have been accused in the etiology of LP. The materials used in dental treatment are one of these factors. We aimed to compare the results of dental series patch test in LP patients with and without oral involvement to determine whether the dental restorative materials play a role in the etiology of LP and to detect the effect of dental materials in cases where there is no oral involvement.
Materials and Methods: The study involved a total of 38 patients who were admitted to the Dermatology Department and Dentistry Faculty Oral and Maxillofacial Surgery Department and were diagnosed with LP clinically and/or histopathologically. Nineteen of patients had oral involvement and the other 19 patients had no oral involvement. All of the patients received dental serial patch test.
Results: Fourteen of the 19 patients with oral involvement (73.7%) and 15 patients without oral involvement (78.9%) showed positive reaction against at least one material. There was no statistically significant difference between the groups in terms of patch test positivity (p=1.00). The allergens that mostly caused positive reaction against patch test in the group with oral involvement were copper sulfate and cobalt (II) cloride hexahydrate (23.3%). In the group without oral involvement the most common allergen that caused positive reaction was copper sulfate (%47.3).
Conclusion: The similarity of the allergens that caused positive reaction and the rate of positivity in dental serial patch test in the groups with and without oral involvement promote that the dental restorative materials may trigger the disease even in cases without oral LP. This study is a preliminary study due to the lack of a healthy control group and the small number of subjects.

Keywords: Lichen planus, oral involvement, dental series patch test

Oral tutulumu olan ve olmayan liken planus hastalarında dental seri yama testi sonuçlarının karşılaştırılması

Nihal Altunışık1, Serpil Şener2, Gülbahar Ceylan Saraç3
1Yüksekova Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Hakkari, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Malatya Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Malatya, Türkiye

Amaç: Liken planus (LP), kronik ve enflamatuvar bir deri hastalığıdır. LP etiyolojisinde birçok hastalık ve ajanın rolü üzerinde durulmaktadır. Diş tedavi materyalleri etiyolojide suçlanan faktörlerden biridir. Bu bakımdan dental restoratif materyallerin LP etiyolojisinde rolü olup olmadığının belirlenmesi ve oral tutulum izlenmeyen klinik tiplerde dental materyallerin hastalık üzerindeki etkisini saptamak için oral tutulumu olan ve olmayan LP hastalarında dental seri yama testi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Dermatoloji Anabilim Dalı ve Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı polikliniğine başvuran, klinik ve/veya histopatolojik olarak tanı almış, oral tutulumu olan 19, oral tutulumu olmayan 19 toplam 38 LP hastası dahil edildi. Tüm hastalara dental seri yama testi uygulandı.
Bulgular: On dokuz oral tutulumu olan LP hastasının 14’ünde (%73,7), 19 oral tutulumu olmayan LP hastasının 15’inde (%78,9) dental seri yama testi sonucunda en az bir maddeye karşı pozitif reaksiyon saptandı. Oral tutulumu olan ve olmayan grup arasında yama testi pozitifliği yönünden anlamlı bir fark yoktu (p=1,00). Oral LP grubunda, yama testi sonucunda en sık pozitif reaksiyon veren allerjenler; %23,3 ile bakır sülfat ve kobalt (II) klorür hekzahidrat olarak bulundu. Oral tutulumu olmayan grupta ise en sık pozitif reaksiyon saptanan allerjen %47,3 ile bakır sülfat olarak saptandı.
Sonuç: Oral tutulumu olan ve olmayan grupta dental seri yama testi pozitiflik oranlarının ve pozitif reaksiyon saptanan allerjenlerin benzer olması oral LP dışındaki klinik tiplerde de dental restoratif materyallerin hastalığı tetikleyebileceğini desteklemektedir. Çalışma, sağlıklı kontrol grubunun olmayışı ve hasta sayısının az olması nedeniyle bir ön çalışma niteliğindedir. Daha geniş hasta serileri üzerinde yapılacak ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, oral tutulum, dental seri yama testi

Nihal Altunışık, Serpil Şener, Gülbahar Ceylan Saraç. Comparison of the dental serial patch test outcomes of lichen planus patients with and without oral involvement. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 2-6

Corresponding Author: Gülbahar Ceylan Saraç, Türkiye
LookUs & Online Makale