E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Acute generalized exanthematous pustulosis induced by penicilline: case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 213-216

Acute generalized exanthematous pustulosis induced by penicilline: case report

Evren Sarıfakıoğlu1, Tülin Güleç1, Deniz Seçkin1

Acute generalized exanthematous pustulosis is a rare pustular dermatosis that has been recently described. Drugs mainly antibiotics, viruses, contact with mercury and food poisoning have been implicated in the etiopathogenesis of this disorder. The clinical manifestations are characterized by the acute onset of numerous, nonfollicular, sterile, superficial pustules located on widespread erythema. Fever and leukocytosis may frequently accompany this dramatic situation where rapid spontaneous recovery is typical. Herein, we present a 24-year-old male patient who had acute generalized exanthematous pustulosis after penicilline treatment.

Keywords: Acute generalized exanthematous pustulosis, penicilline, pustular psoriasis.

Penisiline bağlı olarak gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstülozis: olgu sunumu

Evren Sarıfakıoğlu1, Tülin Güleç1, Deniz Seçkin1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Akut jeneralize ekzanmatöz püstülozis yakın zamanda tanımlanmış, nadir görülen püstüler bir dermatozdur. Etyopatogenezinde başlıca antibiyotikler olmak üzere ilaçlar, virüsler, civaya maruz kalma ve besin zehirlenmesi suçlanmaktadır. Klinik bulgular, akut başlangıç gösteren, yaygın eritemli bir zeminde ortaya çıkan, foliküler yerleşimli olmayan, çok sayıda, steril, yüzeyel püstüllerle karakterizedir. Ateş ve lökositozun sıklıkla eşlik ettiği bu dramatik tabloda kısa sürede spontan düzelme olması tipiktir. Burada, oral penisilin tedavisi sonrasında akut jeneralize ekzantematöz püstülozis gelişen 24 yaşındaki bir erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis, penisilin, püstüler psöriazis.

Evren Sarıfakıoğlu, Tülin Güleç, Deniz Seçkin. Acute generalized exanthematous pustulosis induced by penicilline: case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 213-216
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale