E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The course of autologous serum skin test in chronic urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 257-263

The course of autologous serum skin test in chronic urticaria

Aydolu Eryılmaz1, Varol L. Aksungur2, Mete Baba1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Adana Hastanesi
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Background and design: Circulating autoantibodies causing histamine release are detected in some patients with chronic idiopathic urticaria. The autologous serum skin test (ASST) is suggested as a screening method to diagnose such patients. Autoimmunity in urticaria is generally accepted to occur primarily whereas some authors believe it to be a seconder phenomenon. The aim of this study was to determine whether autoimmunity in urticaria is primary or secondary. MATERIALS-METHODS: For this purpose autologous serum skin test in 20 patients (16 women and 4 men) was used. Autologous serum was performed to the patiens for three different times; at the beginning, at the second and at the sixth month. RESULTS: The ASST was found to be positive in 25% in 20% and in 15% of patients; at the beginning, at the second month and at the sixth month, respectively. At least one positive test was observed in 7 patients (35%). In only 1 of 7 patients, all tests were positive. Initial test was positive for only one patient and last test was also positive for another patient. CONCLUSION: These results explain that autoimmunity in chronic urticaria could be either primer or seconder in some patients.

Keywords: Autologous serum skin test, chronic idiopathic urticaria, autoimmunity

Ürtikerde Otolog Serum Deri Testi Sonucunun Seyri

Aydolu Eryılmaz1, Varol L. Aksungur2, Mete Baba1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana Hastanesi
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kronik idiopatik ürtikerli bazı hastalarda histamin salıverilmesine yol açan dolaşan otoantikorlar saptanmıştır. Otolog serum deri testi, böyle olguların tanısı için bir tarama testi olarak önerilmiştir. Ürtikerdeki otoimmünitenin çoğunlukla primer olduğu kabul edilse de sekonder bir fenomen olabileceği yönünde görüşler de vardır. Bu çalışmada, ürtikerdeki otoimmünitenin primer mi yoksa sekonder mi olduğununun araştırılması amaçlandı. Bu amaçla kronik idiopatik ürtikerli 20 hasta (16 kadın, 4 erkek) çalışma kapsamına alındı. Bu hastalara, başvuru sırasında, iki ve altı ay sonra olmak üzere toplam üç kez otolog serum deri testi uyguland›. Başvuru sırası ndaki testte %25, ikincisinde %20 ve üçüncüsünde %15 hastada pozitiflik saptandı. En az bir pozitiflik gösteren 7 hasta (%35) vardı. Bunların yalnızca birinde tüm testler pozitif idi. Yalnızca ilk testi pozitif olan bir hasta olduğu gibi, yalnızca son testi pozitif olan bir hasta da vardı. Bu bulgular, kronik ürtikerdeki otoimmünitenin bazı olgularda primer, bazı olgularda ise sekonder olabileceği fleklinde yorumlandı.

Anahtar Kelimeler: Otolog serum deri testi, kronik idiopatik ürtiker, otoimmünite

Aydolu Eryılmaz, Varol L. Aksungur, Mete Baba. The course of autologous serum skin test in chronic urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(4): 257-263

Corresponding Author: Aydolu Eryılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale