E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Serum Resistin Levels in Behcet’s Disease Patients and Correlation with Disease Activity [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 100-103

Serum Resistin Levels in Behcet’s Disease Patients and Correlation with Disease Activity

Semih Tatlıcan1, Özlem Gülbahar2, Kısmet Kaya Şimşek1, Cemile Eren1, Pelin Kartal Durmazlar1, Fatma Eskioğlu1
1Department of Dermatology, Ministry of Health Diskapi Yildirim Beyazit Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Clinical Biochemistry, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey

Background and Design: Behcet’s disease is a chronic, inflammatory and relapsing disorder with neutrophil and T lymphocyte activation and endothelial cell dysfunction. Resistin is a newly defined pro-inflammatory cytokine. In this study, we measured the serum resistin levels in active and inactive Behcet’s disease patients and healthy control subjects. The aim of this study was to investigate the role of resistin in the inflammatory process in Behcet’s disease and the correlation of the serum resistin levels with the disease activity.
Material and Method: Twenty-one active and 21 inactive Behcet’s disease patients and 21 healthy control subjects were included in the study. Serum resistin levels were measured by a sandwich enzyme-linked immunosorbent assay. We also investigated the correlation of resistin levels with the levels of interleukin-6 and C-reactive protein, white blood cell count and erythrocyte sedimentation rate.
Results: Age and gender distribution were similar for study groups (P=0,711; F: 0.343 and P=1.00; Chi-square: 0, respectively). The mean serum levels of resistin in active (20.56±5.22 ng/mL) and inactive Behcet’s disease patients (14.71±2.34 ng/mL) were significantly higher than the control subjects (10.98±3.46 ng/mL), (P<0.01; F: 24.62). Active Behcet’s disease patients had also significantly higher levels of resistin than the inactive patients, (P<0.01). The levels of interleukin-6 (F: 34.019) and C-reactive protein (F: 41.844), white blood cell count (F: 20.886)and erythrocyte sedimentation rates (F: 115.873) were also higher in active patients and correlated with the serum resistin levels (P<0.01 for all variables).
Conclusion: Resistin is involved in the inflammatory process in the Behcet’s disease and levels of resistin correlates with the disease activity.

Keywords: Behcet’s disease, disease activity, resistin

Behçet Hastalarında Serum Resistin Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

Semih Tatlıcan1, Özlem Gülbahar2, Kısmet Kaya Şimşek1, Cemile Eren1, Pelin Kartal Durmazlar1, Fatma Eskioğlu1
1S.b. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Behçet hastalığı nötrofil ve T lenfosit aktivasyonu ile endotel hücre disfonksiyonu gösteren kronik, inflamatuvar ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Resistin yeni tanımlanmış bir pro-inflamatuvar sitokindir. Bu çalışmada aktif ve inaktif Behçet hastaları ve sağlıklı kontrol bireylerinde serum resistin düzeyleri ölçüldü. Bu çalışmanın amacı resistinin Behçet hastalığındaki inflamatuvar süreçteki rolü ve serum resistin düzeylerinin hastalık aktivitesi ile ilişkisini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Yirmi bir aktif ve 21 inaktif Behçet hastası ve 21 sağlıklı kontrol birey çalışmaya dahil edildi. Serum resistin düzeyleri bir sandviç enzim-bağlı immünosorbent assay ile ölçüldü. Ayrıca resistin düzeylerinin interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeyleri, beyaz küre sayısı ve eritrosit sedimantasyon hızı ile olan korelasyonları araştırıldı.
Bulgular: Yaş ve cinsiyet dağılımı çalışma grupları için benzerdi (sırasıyla P=0,711; F: 0,343 ve P=1,00; Ki-kare: 0). Ortalama serum resistin düzeyleri aktif (20,56±5,22 ng/mL) ve inaktif Behçet hastalarında (14,71±2,34 ng/mL) kontrol bireylerden (10,98±3,46 ng/mL) anlamlı olarak daha yüksekti (P<0,01; F: 24,62). Aktif Behçet hastaları da inaktif hastalardan anlamlı olarak daha yüksek resistin düzeylerine sahipti (P<0,01). İnterlökin-6 (F: 34,019) ve C-reaktif protein düzeyleri (F: 41,844), beyaz küre sayısı
(F: 20,886) ve eritrosit sedimantasyon hızları (F: 115,873) da aktif hastalarda daha yüksekti ve serum resistin düzeyleri ile koreleydi (Tüm değişkenler için P<0,01).
Sonuç: Resistin Behçet hastalığındaki inflamatuvar süreçte yer almakta ve resistin düzeyleri hastalık aktivitesi ile korelasyon göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, hastalık aktivitesi, resistin

Semih Tatlıcan, Özlem Gülbahar, Kısmet Kaya Şimşek, Cemile Eren, Pelin Kartal Durmazlar, Fatma Eskioğlu. Serum Resistin Levels in Behcet’s Disease Patients and Correlation with Disease Activity. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 100-103

Corresponding Author: Semih Tatlıcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale