E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sunscreens [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 7-11

Sunscreens

Ertuğrul H. Aydemir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

It is well established that sun rays (UVA-B) are strongly efficient on the development of skin cancers and photoaging. Especially protection in the first ten years of life is much more important because of the increasing effect of the UV rays on skin cancers, that exposed in these years. Best way of the protection is clothing. Any dry and tightly woven cloth protects better than a high factor sunscreen. The protective effect of sunscreens against development of BCC and SCC and photoaging is well known but there are some hesitations about the protective effect against malignant melanoma. Despite these
hesitations, using sunscreens for exposed areas are recommended. It is recommended also, to support it with avoidance from direct sun exposition, especially in the mid day, in summer. SPF should be over 15, and sunscreens should be applied 20-30 minutes before sun exposition, and should be repeated for every to hours in the beach, and for every four hours in daily life.

Keywords: Sunscreens

Güneşten Koruyucular

Ertuğrul H. Aydemir
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Güneş ışınlarının (UVA-B) deri kanserleri ve deri yaşlanması üzerinde çok güçlü etkisi olduğu iyi bilinmektedir. Özellikle yaşamın ilk on yılında alınan UV ışınlarının deri kanseri riskini arttırması nedeniyle, bu yaşlardaki korunma çok önemlidir. En iyi korunma yolu giyinme olup, sıkı ve kuru bir giysi bir çok gün perdesinden daha iyi korur. Güneşten koruyucuların foto yaşlanma, SHK ve BHK’ya karşı iyi koruduğu bilinmekle birlikte malin melanoma karşı korumada bazı tereddütler vardır. Bu tereddütlere karşın açıkta kalan deri alanları için güneşten koruyucu ürünlerin kullanımı önerilmektedir. Ayrıca bunların özellikle yazın ve gün ortasında doğrudan güneşe maruziyetten kaçınmayla desteklenmelidir. On beşin üzerinde SPF değeri olan bir gün perdesi uygulanmalıdır ve uygulama güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce yapılmalı, plajda 2 saatte bir, gündelik hayatta ise 4 saatte bir yinelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Güneşten koruyucular

Ertuğrul H. Aydemir. Sunscreens. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(1): 7-11

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale