E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Extramammary Paget's disease: Report of two cases located on the vulva and penis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 157-162 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.33576

Extramammary Paget's disease: Report of two cases located on the vulva and penis

Sibel Osman1, Canten Tataroglu1, Ekin Şavk2
1Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Deparment of Pathology, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Türkiye

Extramammary Paget’s disease (EMPD) is a rare intraepithelial adenocarcinoma involving the epidermis and sometimes extends into the dermis. EMPD is most commonly seen in the intraepidermal primary form and rarely it occurs as a secondary form associated with malignancies. EMPD mostly occurs in areas such as vulva, penis, scrotum, perineum and axilla where apocrine glands are located. The most common site of involvement is vulva (65%). EMPD of male genital organs is less common, it accounts for 14% of cases. EMPD is a rare entity with very limited data in the literature and EMPD may occur in association with an underlying malignancy in adjacent organs. The diagnosis of EMPD is often delayed because of its non-specific features, its rarity, as well as the use of various treatments for dermatitis. The diagnosis and clinical management of EMPD is difficult. Biopsy should be taken from genital lesions unresponsive to treatment and histopathological examination, which is the basis of the diagnosis, should be performed. A detailed examination is necessary to detect an associated malignancy after diagnosis. Long-term follow-up of patients for regional lymphadenopathy, distant metastasis, local recurrence and development of internal malignancy form the basis of clinical management.

Keywords: Extramammary, genital, paget, penis, vulva

Ekstramamaryan Paget hastalığı: Vulva ve penis yerleşimli iki olgu sunumu

Sibel Osman1, Canten Tataroglu1, Ekin Şavk2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın

Ekstramamaryan Paget hastalığı (EMPH) epidermisi tutan ancak bazen dermise de uzanım gösterebilen nadir bir intraepitelyal adenokarsinomdur. EMPH en yaygın olarak intraepidermal primer form şeklinde bulunur. Daha az sıklıkla malignitelerle ilişkili olarak ortaya çıkar. EMPH çoğunlukla apokrin bezlerin bulunduğu vulva, penis, skrotum, perine ve aksillada gelişir. EMPH’de %65 oran ile en sık tutulum bölgesi vulvadır. Erkek genital organlarının EMPH’si daha az yaygın görülüyor olup olgularının %14’ünü oluşturur. EMPH literatürde çok sınırlı sayıda veriye sahip nadir bir antite olup komşu organlarda altta yatan bir malignite ile ilişkili olabilmektedir. Spesifik olmayan özellikleri, nadir olması ve çeşitli dermatitlere yönelik tadaviler nedeniyle EMPH tanısı çoğunlukla gecikir. EMPH’nin hem tanısı hem de tanı sonrası klinik yönetimi zordur. Tedaviye yanıt vermeyen genital bölge lezyonlarına mutlaka biyopsi alınmalı ve tanının temelini oluşturan histopatolojik inceleme yapılmalıdır. Tanıyı takiben hastalara ilişkili bir maligniteyi saptayabilmek açısından kapsamlı bir inceleme gereklidir. Lokal rekürrens, internal malignite gelişimi, bölgesel lenfadenopati ve uzak metastaz açısından hastaların uzun süreli izlenmesi klinik yönetimin temelini oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Ekstramamaryan, genital, paget, penis, vulva

Sibel Osman, Canten Tataroglu, Ekin Şavk. Extramammary Paget's disease: Report of two cases located on the vulva and penis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 157-162

Corresponding Author: Sibel Osman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale