E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Photochemotherapy for Photodermatoses [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 115-119 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s115

Photochemotherapy for Photodermatoses

Aslı Hapa, Ayşen Karaduman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Nowadays, photo(chemo)therapy procedures mainly ultraviolet-B and PUVA have been used in the treatment of various photodermatoses. The most commonly used fotodermatoses can be classified as polymorphic light eruption, solar urticaria, chronic actinic dermatitis, hydroa vacciniforme and actinic prurigo. In this review, the use of photo(chemo)therapy in above aforementioned photodermatoses will be discussed and treatment protocols will be emphasized.

Keywords: Photodermatoses, polymorphic light eruption; phototherapy; photochemotherapy

Fotodermatozlarda Foto(kemo)terapi

Aslı Hapa, Ayşen Karaduman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Günümüzde çeşitli fotosensitif dermatozların tedavisinde başlıca ultraviole-B ve PUVA olmak üzere foto(kemo)terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Foto(kemo)terapinin en sık kullanıldığı fotodermatozlar ise polimorfik ışık döküntüsü, solar ürtiker, kronik aktinik dermatit, hidroa vaksiniforme ve aktinik prurigo olarak sıralanabilir. Bu derlemede yukarıda bahsi geçen
fotodermatozlarda foto(kemo)terapi kullanımından bahsedilecek ve tedavi protokolleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fotodermatozlar, polimorfik ışık döküntüsü; fototerapi; fotokemoterapi

Aslı Hapa, Ayşen Karaduman. Photochemotherapy for Photodermatoses. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 115-119

Corresponding Author: Aslı Hapa
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale