E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Effects of the early period of the COVID-19 pandemic on psoriatic disease severity and treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 113-118 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.33682

Effects of the early period of the COVID-19 pandemic on psoriatic disease severity and treatment

Fatma Nalbant, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Münevver Güven
Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın, Türkiye

Background and Design: The coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic caused unexpected and drastic changes in the modus operandi of global healthcare. Psoriasis is a dermatosis that necessitates the provision of special healthcare services in dermatology clinics, due to its severe effects on quality of life and its socioeconomic consequences. This study aimed to identify pandemic-related problems experienced by psoriasis patients followed up in our outpatient clinic, thereby revealing the effects of the COVID-19 pandemic on these patients.
Materials and Methods: This study included 64 patients with plaque psoriasis who were followed up at the Psoriasis Outpatient Clinic of Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology 6 months before and after the start of the pandemic in Turkey. A questionnaire was used to inquire how the patients were affected by the pandemic; median Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores and number of hospital visits were compared with pre-pandemic values.
Results: Thirty-six patients (56.3%) stated that the pandemic had no effect on their disease, 20 patients (31.3%) reported a deterioration of their disease. The most common reasons thought to aggravate disease were pandemic-related stress and changes in treatment regimen. Treatment of 43 patients (67.2%) remained the same during the pandemic. There was a change in treatment in 21 patients (32.8%). The median number of patient visits to our outpatient clinic was 3 before the pandemic, which dropped to 2 during the first 6 months of the pandemic (p<0.001). PASI scores were compared on an individual basis, and 30 patients (46.9%) in the study group had an increase in their median PASI scores during the pandemic.
Conclusion: The COVID-19 pandemic led to fewer patient visits to the hospital and difficulties in managing patient compliance to treatment. Our study showed that approximately half the psoriatic patients being treated had an increase in the severity of their disease during the COVID-19 pandemic. A considerable percentage of these patients linked this deterioration with the pandemic.

Keywords: COVID-19, pandemic, psoriasis

COVID-19 pandemisi erken döneminin psoriazis hastalarının hastalık şiddeti ve tedavileri üzerine etkileri

Fatma Nalbant, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Münevver Güven
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sağlık sistemi işleyişinde değişikliklere neden olmuştur. Psoriazis kronik seyri, yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilemesi ve hastalığın yüksek sosyo-ekonomik önem arz etmesi nedeniyle dermatoloji polikliniklerinin özel sağlık hizmeti sunumu gerektiren bir durumudur. Çalışmamızda polikliniğimizde takipli olan psoriazis hastalarının pandemi nedeniyle yaşadığı aksaklıkları, tedavilerine uyumlarını belirleyerek COVID-19 pandemisinin hastalar üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Psoriazis Takip Polikliniği’ne 18.03.2020 tarihi öncesi 6 ayda ve aynı tarihten 6 ay sonrasına kadar olan süreçte başvuran ve takibine devam edilen 64 plak tip psoriazis hastası alınmıştır. Hastalara sorulan anket soruları ile pandemiden nasıl etkilendikleri değerlendirilirken, pandemi döneminde medyan psoriazis alan şiddet indeksi (PAŞİ) değerleri, ortalama hastane başvuru sayıları retrospektif dosya taraması yapılarak pandemi öncesi değerleriyle karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Hastaların anket sorularına verdikleri yanıtlarda 36 hasta (%56,3) pandemi sürecinin hastalıkları üzerine etkisi olmadığını, 20 hasta (%31,3) ise hastalık şiddetinde artış olduğunu belirtmiştir. Psoriazisi şiddetlendirdiği düşünülen en sık nedenler pandemi süreci ilişkili stres ve tedavi değişiklikleri olmuştur. Pandemi sürecinde 43 hastanın (%67,2) tedavisi aynı kalırken, 21 hastada (%32,8) tedavi değişikliği olduğu kaydedilmiştir. Pandemi öncesi hastaların takip polikliniğine geliş sayılarının medyan değeri 3 iken pandeminin ilk 6 ayında 2’ye düştüğü saptanmıştır (p<0,001). Bireysel olarak karşılaştırılan PAŞİ değerlerinde çalışma grubunda 30 hastanın (%46,9) pandemi sonrası medyan PAŞİ değerinde artış olduğu görülmüştür.
Sonuç: COVID-19 pandemisi hastaların hastane başvurularında azalma ve tedavi davranışlarını yönetmede zorluklara neden olmuştur. Çalışmamızda takip olguların yaklaşık yarısında COVID-19 pandemisi döneminde hastalık şiddeti artmıştır. Bu hastaların azımsanamayacak bir oranı hastalık şiddetinde artıştaki tetiklenmeyi pandemi ile ilişkilendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, psoriazis

Fatma Nalbant, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Münevver Güven. Effects of the early period of the COVID-19 pandemic on psoriatic disease severity and treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 113-118

Corresponding Author: Fatma Nalbant, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale