E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The evaluation of variants, subtypes and atypical forms of mycosis fungoides in a tertiary hospital [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 140-144 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.34538

The evaluation of variants, subtypes and atypical forms of mycosis fungoides in a tertiary hospital

Hilal Kaya Erdoğan1, Esra Ağaoğlu1, Ersoy Acer1, Deniz Arık2, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1
1Eskişehir Osmangazi Unıversity Faculty of Medicine, Department of Dermatology Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi Unıversity Faculty of Medicine, Department of Pathology, Eskişehir, Turkey

Background and Design: Clinical variants, subtypes, and early mycosis fungoides (MF) lesions may mimic other dermatoses. MF is the most common type of cutaneous T-cell lymphomas. In our study, we aimed to evaluate the clinical and histopathological features of patients with classical and variants, subtypes, or atypical forms of MF in our dermatology department. Materials and Methods: We retrospectively evaluated MF patients who were followed up in our dermatology department between 2008 and 2018. Demographic features (age and gender), duration of disease, clinical findings, stages, and treatments of patients with classical and atypical variants of MF were evaluated. Results: A total of 117 patients diagnosed clinically and histopathologically with MF were included in the study. Sixty-four of the patients were female (54%), and 53 were male (46%). The mean age at diagnosis was 55.6±16.03 years. The mean disease duration was 5.6 years. Sixtyone patients (52.1%) had stage IA, 20 patients (17%) had stage IB, 31 patients (26.4%) had stage IIA, three patients (2.5%) had IIB stage, one patient (0.85%) had IIIB stage and one patient (0.85%) had stage IVA disease. Atypical forms of the disease were detected in six patients (5.1%). Three (2.5%) of these cases were follicular MF, and one patient for each type of hypopigmented, ichthyosiform, and granulomatous MF. In addition to topical steroids, 99 patients (84.6%) received phototherapy, 20 patients (17%) had acitretin, six patients (5.1%) had topical bexarotene, four patients (3.4%) had methotrexate and one patient (0.85%) had systemic interferon treatment. Conclusion: MF variants, subtypes, atypical forms, and early lesions of MF may cause a delay in the diagnosis and treatment by mimicking other dermatoses. Suspicion of MF is warranted for early diagnosis and treatment of MF variants, subtypes, atypical forms of MF.

Keywords: Mycosis fungoides, atypical, variant

Üçüncü basamak bir hastanedeki mikozis fungoides, mikozis fungoides varyantları, alt tipleri ve atipik formlarının klinikopatolojik değerlendirilmesi

Hilal Kaya Erdoğan1, Esra Ağaoğlu1, Ersoy Acer1, Deniz Arık2, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Mikozis fungoides (MF) en sık görülen kutanöz T hücreli lenfoma tipidir. MF’nin erken lezyonları, alt tipleri ve klinik varyantları, diğer dermatozları taklit edebilir. Çalışmamızda, hastanemiz dermatoloji kliniğinde takipli MF hastalarında klasik veya atipik seyir gösteren varyantların klinik ve histopatolojik özelliklerini ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz dermatoloji kliniğinde 2008-2018 yılları arasında takip edilen MF hastaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, hastalık süresi, klinik bulguları, evreleri, verilen tedaviler ve atipik varyantları kaydedildi. Bulgular: Klinik ve histopatolojik olarak MF tanılı 117 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 64’ü kadın (%54), 53’ü erkek (%46) idi. Olguların yaş ortalaması 55,6 idi. Hastalığın başlangıcından tanıya kadar geçen süre ortalama 5, 6 yıldı. Altmış bir hasta (%52,1) evre IA, 20 hasta (%17) evre IB, 31 hasta (26,4) evre IIA, 3 hasta (%2,5) evre IIB, 1 hasta (%0,85) evre IIIB ve 1 hasta (%0,85) evre IVA idi. Altı olguda (%5,1) hastalığın atipik formları saptandı. Üç hasta (%2,5) foliküler MF, birer hasta ise hipopigmente, iktiyoziform ve granülomatöz MF idi. Tedavide topikal steroidlerin yanında 99 hastaya (%84,6) fototerapi, 20’sine (%17) asitretin, 4’üne (%3,4) metotreksat ve 1 hastaya (%0,85) sistemik interferon başlandı. Sonuç: MF varyantları, subtipleri, atipik formları ve MF’nin erken lezyonları, diğer dermatozları taklit ederek tanı ve tedavide gecikmeye neden olabilir. MF varyantlarının, alt tiplerinin ve atipik formlarının erken teşhisi ve tedavisi için MF’den şüphelenilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Mikozis fungoides, atipik, varyant

Hilal Kaya Erdoğan, Esra Ağaoğlu, Ersoy Acer, Deniz Arık, Zeynep Nurhan Saraçoğlu. The evaluation of variants, subtypes and atypical forms of mycosis fungoides in a tertiary hospital. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 140-144

Corresponding Author: Hilal Kaya Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale