E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of the use of complementary and alternative therapy in patients with psoriasis and acne vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 60-64 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.34966

Evaluation of the use of complementary and alternative therapy in patients with psoriasis and acne vulgaris

Didem Mullaaziz1, Vahide Baysal Akkaya2, İjlal Erturan2
1Near East University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Nicosia, KKTC
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Isparta, Turkey

Background and Design: The aim of this study was to explore the use of complementary and alternative medicine (CAM) therapy in patients with acne vulgaris (AV) and psoriasis and their attitudes towards CAM.
Materials and Methods: A total of 300 patients, including 150 patients with AV and 150 patients with psoriasis, were included in the study. The patients were randomly selected among the patients who were admitted to dermatology outpatient clinic. A face-to-face structured questionnaire about CAM was applied to the participants. The data obtained were expressed as mean ± standard deviation or number and percentage distribution. Chi-square test, t-test and Spearman correlation were used.
Results: The most frequently used CAM treatment method was “herbal therapy” (52.7%). It was determined that most of the patients (87.8%) using CAM had experienced side effects from the medical treatment.
Conclusion: CAM has been widely used in patients with AV and psoriasis despite dissatisfaction. Dermatologists should be aware of the tendency of patients to use non-traditional therapies and should guide patients to access the benefits and risks of CAM use.

Keywords: Complementary and alternative therapy, acne vulgaris, psoriasis

Psoriazis ve akne vulgaris hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımının değerlendirilmesi

Didem Mullaaziz1, Vahide Baysal Akkaya2, İjlal Erturan2
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Lefkoşa
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Isparta

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akne vulgaris (AV) ve psoriazis hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanımını ve TAT’ye yönelik tutumlarını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 150 AV ve 150 psoriazis tanılı olmak üzere toplam 300 hasta dahil edilmiştir. Hastalar, dermatoloji polikliniğine başvuran AV ve psoriazis hastaları arasından rastgele seçilmiş olup, katılımcılara TAT kullanımı ile ilgili soruların yer aldığı yüz yüze bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler tanımsal istatistikler, ortalama ± standart sapma, sayı ve yüzde dağılımı olarak ifade edilmiştir. Ki-kare testi, t-testi ve Spearman korelasyonu kullanılmıştır.
Bulgular: En sık kullanılan TAT yöntemi bitkisel tedavi (%52,7) olarak saptandı. TAT yöntemi kullanan hastaların çoğu (%87,8) tıbbi tedavinin yan etkisini bildirdi.
Sonuç: TAT, yaşanan memnuniyetsizliklere rağmen AV ve psoriazis hastalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dermatologlar, hastaların geleneksel olmayan tedavileri kullanma eğiliminden haberdar olmalı ve hastaları TAT kullanımının faydalarına ve risklerine erişmeleri için yönlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tedavi, akne vulgaris, psoriazis

Didem Mullaaziz, Vahide Baysal Akkaya, İjlal Erturan. Evaluation of the use of complementary and alternative therapy in patients with psoriasis and acne vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 60-64

Corresponding Author: Didem Mullaaziz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale