E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of pyoderma gangrenosum associated with rheumatoid arthritis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 221-222

A case of pyoderma gangrenosum associated with rheumatoid arthritis

Ayşın Köktürk1, Aziz Yazar2, Tamer İrfan Kaya1, Aynur Koca1

Pyoderma gangrenosum is an ulcerating skin disease which often occur in association with chronic inflammatory or malignant disease: Ulcerative colitis, rheumatoid arthritis, Crohn’s disease, IgA monoclonal gammopathy, chronic active hepatitis, HIV enfection, and hematologic and lymphoreticular malignancies are among the many diseases seen in conjunction with pyoderma gangrenosum. We present a rheumatoid arthritis patient with typical lesions of pyoderma gangrenosum.

Keywords: Rheumatoid arthritis, pyoderma gangrenosum.

Romatioid artritin eşlik ettiği bir piyoderma ganfrenozum olgusu

Ayşın Köktürk1, Aziz Yazar2, Tamer İrfan Kaya1, Aynur Koca1
1Mersin Üniversitesi tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Pyoderma sıklıkla kronik inflamatuar veya malin hastalıklarla birlikte olabilen ülseratif bir deri hastalığıdır. Ülseratif kolit, romatoid artrit, Crohn hastalığı, IgA monoklonal gammopati, kronik aktif hepatit, HIV enfeksiyonu, hematolojik ve lenforatiküler maliniteler pyoderma gangrenozum ile birlikte olabilen hastalıklardandır. Burada, demonstratif olması nedeniyle romatoid artritin eşlik ettiği bir pyoderma gangrenozum olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, piyoderma gangrenozum.

Ayşın Köktürk, Aziz Yazar, Tamer İrfan Kaya, Aynur Koca. A case of pyoderma gangrenosum associated with rheumatoid arthritis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 221-222
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale