E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Relationship of cutaneous moisture, sebum and pH changes of healthy skin with menstrual cycle [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 90-95 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.35683

Relationship of cutaneous moisture, sebum and pH changes of healthy skin with menstrual cycle

Nilgün Küçükaydoğan1, Ekin Şavk2, Meltem Uslu2, Neslihan Sendur2, Göksun Karaman2, Serkan Demirkan3
1Afyon State Hospital, Clinic of Dermatology, Afyon, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın Turkey
3İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İzmir, Turkey

Background and Design: Studies to investigate the change of skin moisture, sebum and pH properties in various physiological processes such as age, gender, pregnancy and menopause are limited. Menstrual cyle is a physiological process that causes changes in various organs and systems in the female body. In this study, possible changes in the moisture, sebum and PH values of the skin with menstrual cycle will be investigated. Thus, it is aimed to determine whether the hormonal changes that drive the menstrual cycle have observable effects on the skin.
Materials and Methods: In our study, the relationship of skin moisture, sebum and pH values of healthy skin with the menstrual cycle was investigated with the MPA-5 device. Fifty-one volunteer women aged 21-45, working at the faculty of medicine, and having regular periods were included the study. The measurement was done with MPA-5 device. In this study, the skin PH, humidity and sebum values of the participants were measured 6 times in total during two consecutive menstrual cycles, at the beginning of each cycle (early follicular phase), middle (late follicular phase) and end (midluteal phase). Humidity and PH were measured from 5 different points on the face (glabella, bilateral zygomatic protrusions on both cheeks, mentum on the chin and nose) and sebum was measured from the glabella as a single measurement.
Results: When the data obtained from the measurements were evaluated, there were no statistically significant differences in the moisture, sebum and PH values of the skin in accordance with the early follicular phase, late follicular phase and midluteal phase of the menstrual cycle. In addition, age, body mass index and smoking were compared with average sebum, moisture and pH values, and no statistically significant relationship was found.
Conclusion: The fact that hormonal changes in the menstrual cycle do not cause any changes in the moisture, sebum and pH values of the skin shows that it will not change the outcome of the period of menstrual cycle in the examination of patients, offering daily care products to patients and determining dermatopathological conditions. Clearer results can be obtained by conducting more detailed and long-term studies.

Keywords: Skin, sebum, moisture, pH

Sağlıklı derinin nem, sebum ve pH değişikliklerinin menstrüel siklus ile ilişkisi

Nilgün Küçükaydoğan1, Ekin Şavk2, Meltem Uslu2, Neslihan Sendur2, Göksun Karaman2, Serkan Demirkan3
1Afyon State Hospital, Clinic of Dermatology, Afyon, Turkey
2Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Aydın Turkey
3İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İzmir, Turkey

Amaç: Derinin nem, sebum, pH özelliklerinin yaş, cinsiyet, gebelik ve menopoz gibi çeşitli fizyolojik süreçler ile değişimini araştırmaya yönelik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Menstrüel siklus kadın vücudunda çeşitli organ ve sistemlerde değişikliklere neden olan fizyolojik bir proçestir. Bu çalışmada menstrüel siklus ile derinin nem, sebum ve pH değerlerindeki olası değişiklikler araştırılacaktır. Böylece, menstrüel siklusu yönlendiren hormonal değişikliklerin deride gözlemlenebilir etkilerinin olup olmadığının anlaşılması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda sağlıklı derinin nem, sebum ve pH değerlerinin menstrüel siklus ile ilişkisi, MPA-5 cihazı ile araştırılmıştır. Çalışmaya tıp fakültesi hastanesinde çalışan 21-45 yaş arasında, düzenli adet gören gönüllü 51 kadın olgu alındı. Ölçüm MPA-5 cihazı ile yapıldı. Bu çalışmada katılımcıların yüz derisi pH, nem ve sebum değerleri ardışık 2 menstrüel siklus boyunca, her siklusun başında (erken folliküler fazda), ortasında (geç folliküler fazda) ve sonunda (midluteal fazda) olmak üzere toplamda 6 kez ölçülmüştür. Nem ve pH için, yüz üzerinde belirlenen 5 farklı noktadan (glabella, her iki yanak zigomatik çıkıntılar, çenede mentum üzerinden ve burundan olmak üzere), sebum ölçümü ise glabelladan tek ölçüm olarak yapılmıştır.
Bulgular: Yapılan ölçümlerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde derinin nem, sebum ve pH değerlerinin menstrüel siklusun erken folliküler faz, geç folliküler faz ve midluteal faz ile uyumlu ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ayrıca kişilerin yaşları, vücut kitle indeksleri ve sigara kullanımı ile ortalama sebum, nem ve pH değerleri karşılaştırılmış, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Menstrüel siklustaki hormonal değişikliklerin, derinin nem, sebum ve pH değerlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmaması, kişilerin muayenesinde, kişilere günlük bakım ürünü önerisinde bulunulmasında ve dermatopatolojik durumların saptanmasında menstrüel siklusun hangi döneminde olduğunun sonucu değiştirmeyeceğini göstermektedir. Yapılacak daha ayrıntılı ve uzun dönem çalışmalarla daha net sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Deri, sebum, nem, pH

Nilgün Küçükaydoğan, Ekin Şavk, Meltem Uslu, Neslihan Sendur, Göksun Karaman, Serkan Demirkan. Relationship of cutaneous moisture, sebum and pH changes of healthy skin with menstrual cycle. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 90-95

Corresponding Author: Serkan Demirkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale