E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of The Efficacy and Cost Effectiveness of Five Different Diagnostic Methods in Onychomycosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 21-25 | DOI: 10.4274/turkderm.36034

Comparison of The Efficacy and Cost Effectiveness of Five Different Diagnostic Methods in Onychomycosis

Faruk Erkan1, Seval Doğruk Kaçar1, Pınar Özuğuz1, Gülşah Aşık2, Çiğdem Tokyol3, Şemsettin Karaca4
1Afyon Kocatepe University School Of Medicine Department Of Dermatology
2Afyon Kocatepe University School Of Medicine Department Of Microbiology
3Afyon Kocatepe University School Of Medicine Department Of Medical Pathology
4Izmir Katip Celebi University School Of Medicine Department Of Dermatology

Background and Design: We aimed to compare diagnostic value and cost efficacy of the diagnostic tests in patients with clinical findings that suggest onychomycosis as well as assess the factors that effect these diagnostic tests.
Material and Method: The efficiency and cost effectiveness of 5 diagnostic methods in 61 patients. Besides the clinical picture, at least one of the tests should be positive for diagnosis of onychomycosis. Factors possible to effect test results such as demographical data, accompanying systemic diseases, tinea pedis and tinea manum, previous antifungal treatment are recorded.
Results: Fifty patients out of 61 diagnosed as onychomycosis by positivity of at least one of the five methods. The success rate of diagnostic methods out of 50 patients were as followed: KOH standart microscopy 34 (68%), 24 hours KOH microscopy 40 (80%), fungal culture 24 (48%), histopathology with PAS 34 (68%) and with GMS 32 (64%). When cost effectiveness is considered 24 hours KOH microscopy testing is the most efficient and the cheapest whereas histopathological tests were the most expensive.
Conclusion: 24 hours KOH testing is relatively fast, efficient and cost-effective complementary method that does not depend on another clinician or a laboratory, thus could be preferred more frequently in dermatology practices.

Keywords: Onychomycosis, direct KOH microscopy, 24 hour KOH testing, fungal culture, PAS stain, GMS stain

Onikomikoz Tanısında Kullanılan 5 Farklı Yöntemin Etkinlik ve Maliyet Karşılaştırması

Faruk Erkan1, Seval Doğruk Kaçar1, Pınar Özuğuz1, Gülşah Aşık2, Çiğdem Tokyol3, Şemsettin Karaca4
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada kliniğimize onikomikoz düşündüren klinik bulgularla başvuran hastalarda tanı testlerinin tanı koyma etkinlik ve maliyet etkinlik karşılaştırması, tanı yöntemlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: 61 hastada 5 tanı yöntemi uygulanarak testlerin etkinlik ve maliyeti değerlendirildi. Klinik görünümle birlikte beş tanı yönteminden en az birisi pozitif olan hastalar onikomikoz tanısı aldı. Ayrıca hastaların demografik verileri yanında eşlik eden hastalıklar, tinea pedis ve tinea manum varlığı, önceki antifungal tedavileri gibi test sonuçlarını etkileyebilecek diğer faktörler kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 61 hastanın 50’si (%82) beş tanı yönteminden en az biri pozitif saptanarak onikomikoz tanısı aldı. Tanı yöntemlerinin başarısı 50 olgu için sırasıyla değerlendirildiğinde; standart KOH inceleme 34’üne (%68), 24 saatlik KOH inceleme 40 ’ına (%80), kültür 50 olgudan 24’üne (%48), histopatolojik incelemelerden PAS boyama 34’üne (%68), GMS ise 32’sine (%64) doğru tanı koyabilmiştir. Maliyet ilişkisine göre incelendiğinde en ucuz test 24 saatlik inceleme iken en pahalısı histopatolojik incelemeler (PAS-GMS)’dir.
Sonuç: 24 saatlik KOH inceleme dermatoloji pratiğinde farklı bir klinisyen ve laboratuvara ihtiyaç duymadan nispeten hızlı, etkili ve ucuz bir tamamlayıcı yöntem olarak daha sık tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, direkt KOH mikroskopi, 24 saatlik KOH inceleme, mantar kültürü, PAS boyama, GMS boyama

Faruk Erkan, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Gülşah Aşık, Çiğdem Tokyol, Şemsettin Karaca. Comparison of The Efficacy and Cost Effectiveness of Five Different Diagnostic Methods in Onychomycosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 21-25

Corresponding Author: Seval Doğruk Kaçar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale