E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The incidence of physical urticarias in the patients with chronic urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 30-33

The incidence of physical urticarias in the patients with chronic urticaria

Özlem Çam1, İlknur Kıvanç Altunay1, Adem Köşlü1

Background and Design: The cause of chronic urticaria can not be determined in most cases. Though it is known that physical stimuli are mentioned etiologically in 20- 30 % of all urticarias, the recent studies have shown that this rate can increase up to 71-80 %. Since the studies to determine the cause of chronic urticaria requires too much time and costs a lot of money which may be exhausting. In this study, the rate of physical urticarias has been searched by easily applicable tests. Materials and Methods: 53 patients, who had urticaria lesions everyday in their bodies for at least last four weeks have been included to this study. The standardized tests for dermographism, pressure urticaria, cold urticaria, heat urticaria, cholinergic urticaria and aquagenic urticaria were applied to patients respectively. Results: At least one physical urticaria was found in 37 patients (69.8 %), dermographism in 28 patients (52.8 %), pressure urticaria in three patients (5.7 %),
cholinergic urticaria in two patients (3.8 %), cholinergic urticaria and dermographism in two patients (3.8 %), pressure urticaria and dermographism in one patient (1.9 %), cholinergic urticaria, heat urticaria, cold urticaria and dermographism in one patient (1.9 %) out of 53 patients with chronic urticaria were found. Aquagenic urticaria was determined in none of the patients. Conclusion: Physical urticarias, which are determined at a very high rate (70 % approximately) should be the first step of investigating the etiology of chronic urticaria according to us.

Keywords: Chronic urticaria, physical urticaria

Kronik ürtikerli hastalarda fiziksel ürtiker sıklığı

Özlem Çam1, İlknur Kıvanç Altunay1, Adem Köşlü1
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Kronik ürtikerin büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamamaktadır. Etyolojide %20-30 oranda fiziksel ürtikerlerin olduğu bilinirken; son zamanlarda yapılan çalışmalar bu oranın %71-80'e kadar çıktığını göstermektedir. Kronik ürtikerin nedenini araştırmak hem çok zaman alıp, hem de maddi yük getirdiğinden, bu çalışmada kolay uygulanabilen testlerle fiziksel ürtikerin ne oranda saptanabileceği araştırıldı. Çalışmaya en az son dört hafta boyunca, her gün ürtiker lezyonları meydana gelen 53 hasta alındı. Hastalara sırasıyla dermografizm, basınç ürtikeri, soğuk ürtikeri, sıcak ürtikeri, akuajenik ürtiker ve kolinerjik ürtiker için gerekli standartize testler uygulandı. 53 hastanın 37'sinde(%69.8) en az bir fiziksel ürtiker bulundu, 28 hastada(%52.8) yalnızca dermografizm, üç hastada(%5.7) basınç ürtikeri, iki hastada(%3.8) kolinerjik ürtiker, iki hastada(%3.8) kolinerjik ürtiker ve dermografizm, bir hastada(%1.9) basınç ürtikeri ve dermografizm,bir hastada(%1.9) ise kolinerjik ürtiker, sıcak ürtikeri, soğuk ürtikeri ve dermografizm birarada bulunmakta idi. Hiçbir hastamızda akuajenik ürtiker saptanmadı Oldukça yüksek bir oranda (%70'e yakın) saptadığımız fiziksel ürtikerler, bizce kronik ürtiker etyolojisini araştırmada ilk basamak olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, fiziksel ürtiker

Özlem Çam, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü. The incidence of physical urticarias in the patients with chronic urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 30-33
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale