E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Trends in the number of patients with cutaneous melanoma and their Breslow thicknesses between 2000 and 2018: A tertiary hospital-based study in İstanbul [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 24-29 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.36675

Trends in the number of patients with cutaneous melanoma and their Breslow thicknesses between 2000 and 2018: A tertiary hospital-based study in İstanbul

Zehra Tacizer Kılınç1, Şirin Yaşar1, Pembegül Güneş2, Fatih Göktay1
1University of Health Sciences Türkiye, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Türkiye
2University of Health Sciences Türkiye, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Türkiye

Background and Design: The global incidence of cutaneous melanoma is increasing. Breslow thickness has been reported to have decreased in recent years, in contrast to this increase. This study aims to determine annual changes in the number of diagnosed cutaneous melanoma cases and their Breslow thicknesses in our hospital.
Materials and Methods: Pathology reports from cutaneous melanoma patients admitted to our hospital’s dermatology clinic between 2000 and 2018 were reviewed retrospectively.
Results: The study included 210 cases, 122 (58.1%) of which were male and 88 (41.9%) of which were female. The mean age of the cases was 61.08±17.07. The year and the number of cases seen each year had a statistically significant positive correlation (p=0.003; ρ=0.640). The number of reported cases has risen over time. The year had a statistically significant negative correlation with case Breslow thicknesses (p<0.001; ρ=-0.292). The cases’ Breslow thickness decreased over time.
Conclusion: Our study found that as the incidence of cutaneous melanoma has increased, the Breslow thickness of cases diagnosed in recent years has decreased. These findings suggest that awareness of cutaneous melanoma has increased over time in the population served by our hospital, and the diagnostic methods and algorithms used by physicians have aided in earlier detection of the disease. However, there are still a significant number of thick cutaneous melanoma lesions, implying that more emphasis should be placed on awareness-raising activities, disease screening programs, and in-service training to detect these lesions earlier.

Keywords: Breslow thickness, cutaneous melanoma, early diagnosis

2000-2018 yılları arasındaki kutanöz melanomlu hastaların sayılarında ve Breslow kalınlıklarındaki değişimler: İstanbul’da üçüncü basamak bazlı bir çalışma

Zehra Tacizer Kılınç1, Şirin Yaşar1, Pembegül Güneş2, Fatih Göktay1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Kutanöz melanom insidansı genel olarak dünya çapında artmaktadır. Bu artışın aksine son yıllarda Breslow kalınlığının azaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada hastanemizde tanı almış kutanöz melanom olgularının sayılarındaki ve Breslow kalınlıklarındaki yıllık değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz dermatoloji kliniğine 2000-2018 yılları arasında başvuran kutanöz melanom hastalarının patoloji raporları geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 210 olgunun 122’si (%58,1) erkek, 88’i (%41,9) kadındı. Olguların yaş ortalaması 61,08±17,07 idi. Yıl ile her yıl görülen olgu sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon bulduk (p=0,003; ρ=0,640). Yıllar geçtikçe olgu sayısı arttı. Yıl ile Breslow olgu kalınlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon vardı (p<0,001; ρ=-0,292). Yıllar geçtikçe, olguların Breslow kalınlığı azaldı.
Sonuç: Çalışmamız, son yıllarda tanı konulan olgularda kutanöz melanom sıklığının artmasıyla birlikte Breslow kalınlığının azaldığını göstermiştir. Bu bulgular dolaylı olarak hastanemizin hitap ettiği popülasyonda kutanöz melanom farkındalığının arttığını ve hekimlerin kullandığı tanı yöntemleri ve algoritmaların hastalığın daha erken tanınmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, farkındalık artırma aktivitelerine, hastalık tarama programlarına ve bu lezyonları daha erken tanımak için hizmet içi eğitime vurgu yapılması gerektiğini düşündüren önemli sayıda kalın kutanöz melanom lezyonu halen bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Breslow kalınlığı, kutanöz melanom, erken tanı

Zehra Tacizer Kılınç, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Fatih Göktay. Trends in the number of patients with cutaneous melanoma and their Breslow thicknesses between 2000 and 2018: A tertiary hospital-based study in İstanbul. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 24-29

Corresponding Author: Şirin Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale