E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 117-120

Akne vulgarisli erkek hastalarda endokrin parametreler

Göksun Can Karaman1, Didem Kozacı2, Ekin Bozkurt Şavk1, Aslıhan Karul2, Neslihan Şendur1, Melahat Erkek1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Serum androjen düzeylerinin akne vulgaris (AV) patofizyolojisi ile ilişkisi konusunda kadın hastalarda yapılan çok sayıda çalışmaya rağmen, hastalığın daha şiddetli seyrettiği erkek hastalarda bu konuda az sayıda çalışma vardır ve çelişkili sonuçlar bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı AV' li erkek hastalarda serum hormon düzeylerini ve bu verilerin hastalık şiddeti ile olası ilişkisini araştırmaktır. Klinik olarak AV tanısı alan 14-40 yaşları arasında (ortalama 19.70±5.64) 69 erkek olgu çalışma kapsamına alındı. akne şiddeti; 1. derece = hafif, 2. derece =orta ve 3. derece=şiddetli olmak üzere 3 derecede değerlendirildi. Aynı yaş grubu içinde 30 sağlıklı erkek birey kontrol grubunu oluşturdu. Her iki grupta BİO-DPC IMMULITE ve IMMULITE/2000 otoanalizör sistemleri kullanılarak, solid-faz, kemilüminesant immünometrik ölçümler ile LH, FSH, testesteron, DHEA-S, progesteron, prolaktin, östadiol, kortizol, ACTH ve tiroid paneli hormonları (TSH, T4,T3,sT4, sT3) düzeyleri serum örneklerinde çalışıldı. Akne vulgarisli grubun serum FSH, TT, progesteron, kortizol, ACTH ve tiroid paneli hormonlarından TSH, T3 ve sT3' ün serum düzeylerinin hiçbirinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Akne şiddeti farklı olan 3 grup kendi aralarında ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tüm hormon parametreleri için gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Çalışmamızın sonuçları AV' li erkek olgularda serum hormon düzeyleri ile AV ve hastalık şiddeti arasında ilişki olmadığı görüşünü desteklemektedir.


Göksun Can Karaman, Didem Kozacı, Ekin Bozkurt Şavk, Aslıhan Karul, Neslihan Şendur, Melahat Erkek. Akne vulgarisli erkek hastalarda endokrin parametreler. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 117-120
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale