E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Serum Prostatic Specific Antigen Levels in Women with Hirsutism [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 104-106

Serum Prostatic Specific Antigen Levels in Women with Hirsutism

Filiz Cebeci1, Nahide Onsun1, Ömer Ümmetoğlu1, Ahmet Rıza Uras2
1Department of Dermatology, Vakıf Gureba Teaching Hospital, İstanbul, Turkey
2Biochemistry Laboratory, Vakıf Gureba Teaching Hospital, İstanbul, Turkey

Background and Design: Using an ultrasensitive assay, PSA has been detected in female serum and has been proposed as a potential marker of androgen excess in hirsute women. The object of this present study was to investigate an association between hirsutism and serum PSA levels.
Material and Method: A total of 47 women with hirsutism and 24 age-matched nonhirsute women were included in this study. Using an ultrasensitive chemiluminescent immunoassay serum PSA were determined in all subjects.
Results: Serum levels of PSA were higher in hirsute women than in nonhirsute controls (p<0.05).
Conclusion: If more sensitive assays become available, PSA might be used as biochemical marker of peripheral androgen excess in women with hirsutism.

Keywords: Hirsutism, prostatic specific antigen

Hirsutizmli Kadınlarda Serum Prostatik Spesifik Antijen Düzeyleri

Filiz Cebeci1, Nahide Onsun1, Ömer Ümmetoğlu1, Ahmet Rıza Uras2
1Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar ve Veneroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuarı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kadınlarda, bir ultrasensitif analizin kullanımıyla serumda Prostat spesifik antijen (PSA) tespit edilmiş ve hirsut kadınlarda androjen fazlalığının potansiyel bir belirteci olarak kullanımı önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı, hirsutizm ve serum PSA seviyeleri arasındaki bir ilişkiyi araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşa göre eşleştirilmiş 47 hirsut ve 24 hirsut olmayan kadın dahil edildi. Bütün hastalarda serum PSA’ı ultrasensitif kemiluminesant immun analiz yöntemi çalışılarak saptandı.
Bulgular: Hirsut kadınlarda serum PSA seviyeleri hirsut olmayan kontrol grubundan yüksekti (p<0,05).
Sonuç: Eğer daha sensitif immun analiz yöntemleri kullanılabilirse hirsutizmli kadınlarda yüksek serum PSA düzeyleri saptanabilir ve özellikle bu kadınlarda androjen fazlalılığının bir belirteci olarak serum PSA düzeyleri tanıda kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hirsutizm, prostatik spresifik antijen

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ömer Ümmetoğlu, Ahmet Rıza Uras. Serum Prostatic Specific Antigen Levels in Women with Hirsutism. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 104-106

Corresponding Author: Filiz Cebeci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale