E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Common Bacterial Skin Infections in Children [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 104-108 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s18

Common Bacterial Skin Infections in Children

Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon

Bacterial skin infections are among the major reasons for visits to outpatient clinics in childhood period. They contain a large group diseases from mild superficial folliculitis to complicated infections requiring hospitalization, such as staphylococcal scalded skin syndrome. The main pathogens that involved in these infections are staphylococcus and streptococci. The overall increase in antimicrobial resistance of bacteria makes it difficult to treat skin infections. Therefore, it is crucial even treatment of the infections considered as mild infection according to the clinical apearance.

Keywords: Childhood, pyoderma

Sık Görülen Bakteriyel Deri İnfeksiyonları

Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon

Bakteriyel deri infeksiyonları, çocukluk çağında hastane başvurularının başlıca sebeplerindendir. Hafif şiddette yüzeyel folikülitlerden, hastane yatışı gerektiren stafilokoksik haşlamış deri sendromu gibi komplike infeksiyonlara kadar geniş bir grup hastalığı içerir. Bu infeksiyonlara en sık neden olan patojenler stafilokok ve streptokoklardır. Bakterilerin genel olarak antimikrobiyal direncindeki artış, deri infeksiyonlarının tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, klinik görünümüyle hafif şiddette olarak değerlendirilen infeksiyonların tedavisi bile önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi, pyodermi

Savaş Yaylı. Common Bacterial Skin Infections in Children. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 104-108

Corresponding Author: Savaş Yaylı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale