E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 93-94

Otolog serumda deri testi: Kronik idiyopatik ürtikerli hastalarda prevalans çalışması

Yavuz Harmanyeri1, Bilal Doğan1, M. Oktay Taşkapan1, Melahat Öz1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ve Allerji Kliniği

Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, kronik idiyopatik ürtikerli (KİÜ) hastaların yaklaşık üçte birinde yüksek afiniteli IgE reseptörü FC? µ ve/veya IgE' ye karşı oluşmuş dolanan fonksiyonel antikorların varlığını göstermiştir. Bu antikorları klinik olarak saptayabilmek için otolog serum deri testi (OSDT) kullanılabilmektedir. Bu testin temeli, hastaya kendi serumunun (otolog serum) intradermal injeksiyonu sonucu oluşacak ürtikeryal reaksiyonun değerlendirilmesidir. Çalışmamızda bu test, klasik tedavilere dirençli 73 kronik idiyopatik ürtikerli hastaya uygulandı. Bu hastaların 13' ünde test pozitifken, 20 kontrol vakasında pozitiflik saptanmadı. Sonuç olarak, KİÜ' de OSDT pozitifliği prevalansı %17,8 olarak saptandı. Bu oran benzer çalışmalarda bildirilen oranlardan daha düşüktür.


Yavuz Harmanyeri, Bilal Doğan, M. Oktay Taşkapan, Melahat Öz. Otolog serumda deri testi: Kronik idiyopatik ürtikerli hastalarda prevalans çalışması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 93-94
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale