E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Need for patient education and better physician-patient communication in melanoma patients: Behaviors and knowledge of melanoma patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 27-33 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.44538

Need for patient education and better physician-patient communication in melanoma patients: Behaviors and knowledge of melanoma patients

Sezgi Sarıkaya Solak1, Haydar Yöndem1, İrfan Çiçin2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Edirne, Turkey

Background and Design: Melanoma is a serious type of cancer. Patients previously diagnosed with melanoma are at an increased risk of a second melanoma. Therefore, it is important to know and apply preventive measures. This study aimed to examine melanoma patients’ behaviors of sun protection and skin self-examination (SSE), knowledge on risk factors, and communication with their physicians about the disease.
Materials and Methods: A questionnaire-based cross-sectional study was conducted in 65 melanoma patients to assess knowledge of melanoma and sun protection and determine SSE attitudes and patient-physician communication.
Results: Sun exposure was a well-known melanoma risk factor (67.7%), but the knowledge level on other risk factors, especially regarding skin, hair, and eye color phenotypes, was low (between, 21.5% and 36.9%). Sunscreen use practice was insufficient (33.8%) and mostly inadequate. The most commonly reported reason for not using sunscreen was not having a habit of sunscreen use (83.7%). Compliance with other sun protection behaviors was variable. Half (50.8%) of the melanoma patients reported that they perform SSE. The most commonly reported reasons for not performing SSE was not knowing its necessity (71.8%). More than one-third (35%) of patients stated that they did not receive information about melanoma from their physicians. Almost all patients who received information from their physicians were informed verbally, and only 4% received written information.
Conclusion: Our study highlights the need for a comprehensive education for patients about all aspects of melanoma and strategies to improve patient-physician communication. Barriers to preventive behaviors in melanoma patients may be determined in more detail in larger future studies and the content of education may be planned accordingly.

Keywords: Melanoma, knowledge, sun protection, skin self-examination, communication

Melanom hastalarının melanom hakkında eğitim ve daha iyi hasta-hekim iletişimi ihtiyacı

Sezgi Sarıkaya Solak1, Haydar Yöndem1, İrfan Çiçin2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Melanom en ciddi kanser tiplerinden birisidir. Hastada geçirilmiş melanom öyküsü olması, yeni bir melanom oluşumu açısından risk faktörüdür. Bu nedenle koruyucu önlemlerin bilinmesi ve uygulanması melanom tanısı alan hastalarda önem arz etmektedir. Bu çalışmada, melanom tanısı alan hastaların melanom risk faktörleri hakkında bilgi düzeyleri, güneşten korunma ve kendi kendine deri muayenesi yapma alışkanlıkları ve hekimleri ile melanom hakkında iletişimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmamıza, melanom tanısı alan 65 hasta dahil edilmiştir. Hastalara melanom risk faktörleri, güneşten korunma ve kendi kendine deri muayenesi yapma alışkanlıkları ve hasta-hekim iletişimi hakkında sorular içeren bir anket verilmiştir.
Bulgular: Güneş maruziyeti rölatif olarak iyi bilinen (%67,7) bir risk faktörü olarak saptanırken, diğer risk faktörleri; özellikle deri, saç ve göz rengi hakkındaki bilgi düzeyi düşük (%21,5 ile %36,9 arasında) bulunmuştur. Güneş koruyucu krem kullanımının yetersiz olduğu (%33,8) ve güneş koruyucu kremlerin uygun şekilde kullanılmadığı saptanmıştır. Diğer güneşten korunma alışkanlıklarının uygulanmasının değişken olduğu görülmüştür. Melanom hastalarının yarısı (%50,8) kendi kendine deri muayenesi yaptığını ifade etmiştir. Kendi kendine deri muayenesi yapmayan hastalar, yapmamalarının en sık nedenini “kendi kendine deri muayenesi yapmamız gerektiğini bilmiyorduk” olarak belirtmişlerdir. Hastaların üçte birinden fazlası (%35) kendi doktorlarından melanom hakkında bilgi almadıklarını ifade etmişlerdir. Doktorlarından bilgi alan melanom hastaların tamamına yakını sadece sözlü olarak, %4’ü ise yazılı olarak bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışmamız, melanom hastalarının melanom hakkında kapsamlı bir eğitime ve melanomlu hasta-hekim iletişimini geliştirmeye yönelik planlamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Yapılacak daha geniş çaplı çalışmalarla, melanom hastalarının, koruyucu alışkanlıkları uygulamama nedenleri daha ayrıntılı olarak belirlenebilir ve elde edilen sonuçlarla eğitimlerin içeriği planlanabilir

Anahtar Kelimeler: Melanom, bilgi düzeyi, güneşten korunma, kendi kendine deri muayenesi, iletişim

Sezgi Sarıkaya Solak, Haydar Yöndem, İrfan Çiçin. Need for patient education and better physician-patient communication in melanoma patients: Behaviors and knowledge of melanoma patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 27-33

Corresponding Author: Sezgi Sarıkaya Solak, Türkiye
LookUs & Online Makale