E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of Demographics and Climatic Factors/Disease Relationship in Patients with Pityriasis Rosea [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 97-99 | DOI: 10.4274/turkderm.45.22

Evaluation of Demographics and Climatic Factors/Disease Relationship in Patients with Pityriasis Rosea

Emel Bülbül Başkan1, Hakan Turan1, İlker Ercan2, Serkan Yazıcı1, Güven Özkaya2, Hayriye Sarıcaoğlu1
1Department Of Dermatology, Uludağ University Medical Faculty, Bursa, Turkey
2Department Of Biostatistics, Uludağ University Medical Faculty, Bursa, Turkey

Background and Design: Pityriasis rosea (PR) is an acute onset, self-limiting papulosquamous skin disease. The etiology of the disease is totally unknown, however, many epidemiological and clinical studies have suggested that infectious agents may cause the disease. Seasonal changes in the incidence may be an epidemiologic evidence for potential infectious etiology. In this study, we aimed to analyze the demographic data of PR patients and to explore the role of climatic factors in the etiology of the disease.
Material and Method: We retrospectively reviewed the patient files of PR cases that had been followed up in our clinic between 2000 and 2005. Demographic data of the patients as well as the date of applications were recorded. Temperature, raining, pressure and humidity data for the City of Bursa for years 2000-2005 were obtained from the General Directorate of Meteorology, Republic of Turkey. Any potential relationship between onset time of PR and meteorological parameters was investigated statistically by using cluster analysis.
Results: We reviewed the medical records of 413 patients, of whom 271 were female and 142 were male. Herald plaque was seen in 88 patients (21.3%). Pityriasis rosea was observed predominantly in persons between 20 and 29 years of age (139 patients; 33.6%). Distribution of number of cases between 2000-2005 was 51, 57, 80, 75, 63, 87. The highest number of patients was seen in winter (n: 122; 29.5%) followed by spring (n: 101; 24.4%), autumn (n: 101; 24.4%) and summer (n: 89; 21.7%). No statistically significant difference was found between annual and seasonal changes in the incidence of PR (p>0.05).
Conclusion: We conclude that although the relation between PR and seasonal factors was not statistically significant in our study, multi-centric studies on large series of patients are needed to further investigate this topic.

Keywords: Pityriasis rosea, demographic characteristics, climatic factors, etiology, cluster analysis

Pitriyazis Rozea Olgularında Demografik Özellikler ve İklimsel Faktörlerin İncelenmesi

Emel Bülbül Başkan1, Hakan Turan1, İlker Ercan2, Serkan Yazıcı1, Güven Özkaya2, Hayriye Sarıcaoğlu1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Pitriyazis rozea (PR) akut başlangıçlı, kendi kendine iyileşebilen papüloskuamöz bir deri hastalığıdır. Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte birçok epidemiyolojik ve klinik çalışma infeksiyöz ajanların hastalığın sebebi olabileceğini desteklemektedir. İnsidanstaki mevsimsel değişiklikler muhtemel infeksiyöz etyoloji için epidemiyolojik kanıtlar olabilir. Bu çalışmada PR olgularının demografik özelliklerini ve hastalıkta iklimsel faktörlerin rolünü incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2000-2005 yılları arasında kliniğimizde takip ettiğimiz PR olgularının dosyalarını retrospektif olarak inceledik. Hasta dosyalarından demografik özellikler ve başvuru tarihleri kaydedildi. 2000-2005 yıllarına ait Bursa ili aylık sıcaklık, basınç, nem, yağış sayısal verileri T.C Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edildi. Hastalığın başlangıç zamanı ile meteorolojik parametreler arasındaki olası bir ilişkiyi incelemek için istatistiksel olarak kümeleme analizi kullanıldı.
Bulgular: İki yüz yetmiş bir kadın, 142 erkek toplam 413 hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların 88’inde (%21,3) ‘‘madalyon plak’’ tespit edildi. Pitriyazis rozeanın en sık 20-29 yaş grubunda görüldüğü gözlendi. Hasta sayılarının 2000-2005 yılları arasındaki sayısal dağılımı sırasıyla 51, 57, 80, 75, 63, 87 şeklinde idi. Hastalığın en sık olarak 122 hastada (%29,5) kış mevsiminde; takiben 101 hastada (%24,4) ilkbaharda; 101 hastada (%24,4) sonbaharda ve 89 hastada (%21,7) yaz mevsiminde başladığı saptandı. İstatistiksel olarak yıllık ve mevsimsel insidanslar arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Pitriyazis rozea ile mevsimsel faktörler arasında istatistiksel bir ilişki olmamakla birlikte bu bulgu geniş olgu serili, çok merkezli çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pitriyazis rozea, demografik özellik, iklimsel özellik, etyoloji, kümeleme analizi

Emel Bülbül Başkan, Hakan Turan, İlker Ercan, Serkan Yazıcı, Güven Özkaya, Hayriye Sarıcaoğlu. Evaluation of Demographics and Climatic Factors/Disease Relationship in Patients with Pityriasis Rosea. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 97-99

Corresponding Author: Serkan Yazıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale