E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Methotrexate [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 17-20 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.48716

Methotrexate

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Samsun, Turkey

Methotrexate is a drug used in the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis. It shows its effect by binding to dihydrofolate reductase, reducing purine synthesis and cell proliferation. When used as a monotherapy, methotrexate shows its effect late and achieves a 50-75% recovery in skin lesions. Patients using methotrexate should periodically be monitored for toxicity with relevant laboratory parameters. Its use in combination with folic acid reduces the risk of toxicity. Using it in combination with cyclosporine in low doses may lower the toxicity risk of both. Its use in combination with phototherapy and acitretin has been found considerably effective.

Keywords: Psoriasis, methotrexate, treatment

Metotreksat

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun

Metotreksat psoriasis ve psoriatik artrit tedavisinde kullanılan etkisini dihidrofolat redüktaza bağlanarak purin sentezini ve hücre proliferasyonu azaltarak gösteren bir ilaçtır. Metotreksat tedavide monoterapi olarak kullanıldığında etkisi geç başlar. Monoterapi olarak kullanıldığında deri lezyonlarında %50-75 oranında iyileşme sağlar. Metotreksat kullanan hastalar toksisite açısından belirli periyotlarda ilgili laboratuvar parametreleri ile izlenmelidir. Folik asitle birlikte kullanılması toksisite riskini azaltır. Siklosporin ile birlikte düşük dozlarda kullanılması her iki ilacın da toksisite riskini azaltabilir. İlacın fototerapi ve asitretin ile birlikte kullanımının oldukça etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, metotreksat, tedavi

Nilgün Şentürk. Methotrexate. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 17-20

Corresponding Author: Nilgün Şentürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale