E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
An evaluation of hepatitis B, C and HIV infections in sexually transmitted diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 272-275

An evaluation of hepatitis B, C and HIV infections in sexually transmitted diseases

Ayşe Kavak1, Ali Haydar Parlak1, Ramazan Yavuz Akman2, Nuray Yeşildal3, Hüseyin Anul1, İlker Aydoğan1, Bülent Çiçekçi2, Demet Kaya4

Background and design: Sexually transmitted diseases (STD) especially manifesting genital ulceration symptoms can sometimes coexist with hepatitis B, C or HIV infections or facilitate their transmission. Materials and methods: In this study 50 STD patients, in addition to their demographic properties were screened for hepatitis B, C and HIV infections. The history of previous STD with genital ulcerations was studied as a risk factor for these infections. Results: Among 50 patients included in this study, condyloma accuminata in 26 (52 %), syphilis in 9 (18 %), non gonococcal urethritis in 5 (10 %), molluscum contagiosum in 4 (8%), gonorrhea in 3 (6 %) and herpes
genitalis in 3 (6 %) patients were found. The rate of anti HBc seropositivity in the patients was found to be significantly higher as compared to control group. It was found that hepatitis B risk was not increased by STD with genital ulcerations or previous STD. Conclusion: As a result, prophylactic methods could prevent not only dermatologic or urologic STD but also hepatitis B infection as well.

Keywords: Sexually transmitted disease, hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda hepatit B, C ve HIV enfeksiyonları açısından bir değerlendirme

Ayşe Kavak1, Ali Haydar Parlak1, Ramazan Yavuz Akman2, Nuray Yeşildal3, Hüseyin Anul1, İlker Aydoğan1, Bülent Çiçekçi2, Demet Kaya4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Sifiliz başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), bazen hepatit B,C ve HIV enfeksiyonlarına eşlik edebilir ya da geçişini kolaylaştırır. Bu çalışmada 50 CYBH' ı olan hastanın demografik özellikleri yanında, hepatit B,C ve HIV enfeksiyonu açısından taramaları yapıldı. CYBH' dan genital ülserle seyredenler ya da daha önce bu enfeksiyonlardan herhangi birini geçirmiş olmanın, hepatit B,C ve HIV enfeksiyonu açısından riski araştırıldı. Çalışmaya alınan 50 hastanın 26' sında (%52) kondiloma aküminata, 9' unda (%18) sifiliz, 5' inde (%10) nongonokoksk üretrit, 4' ünde (%8) molluskum kontagiosum, 3' ünde (%6) gonore, 3' ünde (%6) herpes genitalis vardı. Hastalarda anti HBc pozitifliği, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu, hepatit C ve HIV enfeksiyonu açısından anlamlılık saptanmadı. Elli hastanın genel değerlendirmesi yanında, genital ülserasyonla seyreden CYBH ve daha önce geçirilmiş CYBH' nın hepatit B riskini arttırmadığı ortaya çıktı. Sonuç olarak, cinsel temasta korunma ile sadece dermatolojik ya da ürolojik olarak sık karşılaşılan CYBH' dan değil, hepatit B gibi enfeksiyonların önlenmesinin mümkün olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Cinsel yolla bulaflan hastalıklar, Hepatit B, Hepatit C, HIV, AIDS

Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, Ramazan Yavuz Akman, Nuray Yeşildal, Hüseyin Anul, İlker Aydoğan, Bülent Çiçekçi, Demet Kaya. An evaluation of hepatitis B, C and HIV infections in sexually transmitted diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 272-275
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale