E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 100-102

Basiller anjiomatozis

Mehmet Karakaş1, Mete Baba1, Hamdi R. Memişoğlu1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Basiller anjiomatozis (BA), genellikle "human immunodeficiency virus" (HIV) pozitif hastalarda görülen, anjiomatöz deri lezyonlarıyla karakterize, sistemik tutulumun da eşlik edebildiği bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık ilk kez 1983 yılında Stoler ve arkadaşları tarafından, AIDS' li bir hastada vasküler tümör olarak tanımlanmıştır. Hastalığın etkenleri Bartonella henselae ve Batonella quintana'dır. BA' in deri lezyonları klinik olarak piyojenik granüloma ve Kaposi sarkomu benzeri anjiomatöz papül ve nodüllerdir. Hastalığın tanısı, basillerin histopatolojik kesitlerde Warthin-Starry veya benzeri gümüş boyalarıyla gösterilmesiyle konur. En çok tercih edilen tedavi yöntemi eritromisinin 4x500 mg dozunda, 2-8 hafta süreyle kullanılmasıdır.


Mehmet Karakaş, Mete Baba, Hamdi R. Memişoğlu. Basiller anjiomatozis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 100-102
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale