E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Subclinical Peripheral Neuropathy in Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 61-64

Subclinical Peripheral Neuropathy in Behcet’s Disease

Esra Emine Okuyucu1, Didem Didar Balcı2, Ayşe Turhanoğlu3, Taşkın Duman1, Serkan Yılmazer1, Jülide Zehra Yenin2
1Department Of Neurology, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey
2Department Of Dermatology, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey
3Department Of Physicial Therapy And Rehabilitation, Mustafa Kemal University, Antakya, Turkey

Background and Design: Central nervous system involvement is well known in patients with Behcet’s disease but studies evaluating peripheral nervous system is not usual. The aim of this study is to evaluate the frequency and characteristics of subclinical neuropathy in patients with Behcet’s disease.
Material and Method: Thirty three Behcet’s disease patients (23 male, 10 women) with no evident neurological sign and
symptom and 33 healthy volunteers were enrolled to the study. To exclude the other causes of peripheral neuropathy, some laboratory investigations were made. Electrophysiological studies of peripheral nerves were performed to all patients and healthy volunteers. The results were assessed according to the American Diabetes Association Diabetic Neuropathy Protocol.
Results: Nerve conduction studies were abnormal in 11 of 33 patients (7 men, 4 women; 33.3%). Five patients (15%) had sensorymotor polyneuropathy, 4 (12%) has sural sensory polyneuropathy, 1 (3%) had median and tibial motor neuropathy. Sural nerve were unobtainable in 7 (21%) patients. 2 patients (6%) had prolonged F latency. Control group were normal electrophysiologically and the difference was statistically important (p<0.0001). There was no correlation between peripheral neuropathy and gender (p=0.696).
Conclusion: Despite the detailed neurological examination, subclinical peripheral neuropathy can be seen in patients with Behçet’s disease. Electrophysiological studies are useful for the early detection of peripheral neuropathy in these patients.

Keywords: Behcet’s disease, peripheral neuropathy, electrophysiology

Behçet Hastalığında Subklinik Periferik Nöropati

Esra Emine Okuyucu1, Didem Didar Balcı2, Ayşe Turhanoğlu3, Taşkın Duman1, Serkan Yılmazer1, Jülide Zehra Yenin2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antakya
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antakya
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antakya

Amaç: Behçet hastalarında santral sinir sistemi tutulumu iyi bilinmekle beraber periferik sinir sistemi tutulumu henüz netleşmemiştir. Bu çalışmanın amacı Behçet hastalarında elektrofizyolojik inceleme ile subklinik periferik nöropatinin sıklığını ve özelliklerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, nörolojik olarak semptom ve bulguları olmayan 33 Behçet hastası (23 erkek, 10 kadın) ile yaş ve cinsiyetleri uyumlu 33 sağlıklı gönüllü alındı. Periferik sinir işlevlerini etkileyebilecek diğer etkenleri saptamaya yönelik tetkikleri yapıldı. Çalışmaya katılan tüm hasta ve sağlıklı gönüllülere standart nörografik prosedürler kullanılarak elektrofizyolojik inceleme yapıldı. Sonuçlar Amerikan Diyabet Cemiyeti Diyabetik Nöropati protokolüne göre değerlendirildi.
Bulgular: Sinir ileti çalışması 33 hastanın 11’inde (7 erkek, 4 kadın, %33,3) anormaldi. Beş (%15) hastada sensorimotor polinöropati, 4 (%12) hastada sural sensoriyel nöropati, 1 (%3) hastada median ve tibial motor nöropati mevcuttu. Yedi (%21) hastada sural sensöriyel sinir elde edilemedi ve geç F latansı 2 (%6) hastada mevcuttu. Kontrol grubu elektrofizyolojik olarak normaldi ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,0001). Periferik nöropati varlığı ile cinsiyet arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0,696)
Sonuç: Behçet hastalarında detaylı nörolojik muayene normal olmasına rağmen subklinik nöropati gözlenebilir. Elektrofizyolojik inceleme, bu hastalarda subklinik periferik nöropatinin tespitinde faydalı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, periferik nöropati, elektrofizyoloji

Esra Emine Okuyucu, Didem Didar Balcı, Ayşe Turhanoğlu, Taşkın Duman, Serkan Yılmazer, Jülide Zehra Yenin. Subclinical Peripheral Neuropathy in Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 61-64

Corresponding Author: Esra Emine Okuyucu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale