E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Pyoderma Gangrenosum: Retrospective Evaluation of 20 Cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 83-87 | DOI: 10.4274/turkderm.45.19

Pyoderma Gangrenosum: Retrospective Evaluation of 20 Cases

Zehra Aşiran Serdar1, Şirin Yaşar1, Pembegül Güneş2
1Department Of Dermatology, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background and Design: The objective of this study is to examine the clinical properties, comorbid systemic diseases and the treatment protocols of the patients diagnosed with pyoderma gangrenosum (PG). Material and Method: Between 2003 and 2009 years, 20 patients diagnosed with pyoderma gangrenosum were evaluated in this study. The clinical properties, comorbid systemic diseases and the treatment protocols were examined retrospectively.
Results: In a six-year period, 20 patients with PG (11 female and 9 male), ranging in age from 19 to 75 (mean age 45±16.39 years) were evaluated. Lesions had started as papule in 3 (16%) patients, as bullous in 1 (5%) patient, as erythematous plaque in 1 (5%) patient and as pustule in 15 (74%) patients. Whereas 14 (70%) patients had single lesion, the other patients had multiple lesions. The lesions were located at lower extremities in 14 (70%) patients most frequently, The most frequent comorbid disease in patients with pyoderma gangrenosum was inflammatory bowel diseases (colitis ulcerosa n: 4 and Crohn disease n: 2 total n: 6, 30%). The other comorbid diseases included vitiligo (n: 1, 5%), Behcet’s disease (n: 1, 5%), hidradenitis suppurativa (n: 1, 5%), deep venous thrombosis and pulmonary embolism (n: 1, 5%), pangastritis (n: 1, 5%), acute renal failure (n: 1, 5%), systemic lupus erythematosus (n: 2, 10%) and iatrogenic immunosuppression (n: 1, 5%). Systemic corticosteroid therapy was the most common treatment (n=16, 80%). The treatment response was 100% in all patients.
Conclusion: In our study, inflammatory bowel diseases were the most frequent comorbid diseases with pyoderma gangrenosum. Most of cases were as single lesions located in the lower extremities and the best treatment response was achieved by the administration of systemic corticosteroids.

Keywords: Pyoderma gangrenosum, associated with diseases, treatment

Piyoderma Gangrenozum: 20 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Zehra Aşiran Serdar1, Şirin Yaşar1, Pembegül Güneş2
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bölümü, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı piyoderma gangrenozum (PG) tanısı alan hastalardaki klinik özelliklerin, eşlik eden sistemik hastalıkların ve tedavi protokollerinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: 2003-2009 yılları arasında kliniğimizde PG tanısı konulan 20 hasta çalışmaya alındı. Hastalar klinik özellikleri, eşlik eden sistemik hastalıkları ve tedavi protokolleri açısından retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 6 yıllık izlemde, 11’i kadın ve 9’u erkek, yaşları 19-75 arasında değişen ( yaş ortalaması 45±16,39), 20 PG’li hasta çalışmaya alındı. Lezyonlar 3 hastada (%16) papül, 1 (%5)’inde bül, 1 (%5)’inde eritemli plak ve 15 (%74)’inde püstül şeklinde başlamıştı. On dört (%70) hastada tek lezyon bulunurken diğer hastalarda çok sayıda lezyon bulunmaktaydı. Lezyonlar yerleşim yerine göre en sık 14 (%70) hastada alt ekstremiteydi. Piyoderma ganrenozumlu hastalarda en sık eşlik eden hastalık inflamatuvar barsak hastalığıydı (kolitis ülseroza n: 4 ve Crohn hastalığı n: 2 toplam n: 6, %30). Diğer eşlik eden hastalıklar arasında vitiligo (n: 1, %5), Behçet hastalığı (n: 1, %5), hidradenitis süpürativa (n: 1, %5), derin ven trombozu ve pulmoner emboli (n: 1, %5), pangastrit (n: 1, %5), akut böbrek yetmezliği (n: 1, %5), sistemik lupus eritematozus (n: 2, %10) ve iatrojenik immünsüpresyon (n: 1, %5) bulunmaktaydı. Sistemik kortikosteroidler en sık uygulanan tedaviydi (n=16, %80). Hastaların tamamında tedaviye yanıt tam olarak alındı.
Sonuç: Çalışmamızda piyoderma gangrenozuma sistemik hastalıklardan en sık inflamatuvar barsak hastalıkları eşlik etmekteydi. Olguların çoğunda lezyonlar alt ekstremitede, tek lezyon şeklindeydi ve tedavide en iyi yanıt sistemik kortikosteroidlerle sağlanmıştı.

Anahtar Kelimeler: Piyoderma gangrenozum, eşlik eden sistemik hastalıklar, tedavi

Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş. Pyoderma Gangrenosum: Retrospective Evaluation of 20 Cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 83-87

Corresponding Author: Zehra Aşiran Serdar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale