E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Early and Late Side Effects Associated with Photo(chemo)therapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 86-90 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s86

Early and Late Side Effects Associated with Photo(chemo)therapy

Günseli Öztürk
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Phototherapy (PUVA ve UVB) is a widely used and effective treatment method for a variety of dermatological diseases. Adverse effects associated with phototherapy can be classified as acute and chronic side effects. Acute side effects are mostly related with UV doses and drug intolerance, and include itching, nausea, erythema, edema and phototoxic reactions that sometimes blister formation is seen. Acute side effects are usually moderate and transient. Chronic side effects of phototherapy are early aging of skin, pigmentary changes and increased risk of skin carcinogenesis. The major concern is development of skin cancer. This risk is especially related to long-term exposure and high cumulative doses of PUVA, increase in time and is persistent. Therefore, risk/advantage ratio of phototherapy should be carefully evaluated in each patient, and treatment protocols with minimal UV exposure should be chosen according to the phototherapy guides. Follow-up of the patients for long terms is important in prevention or in reduction of this risk by detecting and treating any premalignant or malignant lesion early. In this article, acute and chronic side effects of phototherapy are reviewed with recent literature findings.

Keywords: Photochemotherapy, UVB phototherapy, side effects

Foto(kemo)terapinin Erken ve Geç Yan Etkileri

Günseli Öztürk
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

Fototerapi (PUVA ve UVB) birçok dermatolojik hastalığın tedavisinde sık kullanılan ve etkili bir tedavi yöntemidir. Fototerapide gözlenen yan etkiler akut ve kronik yan etkiler olarak sınıflandırılabilir. Daha çok UV dozları ve ilaç intoleransı ile ilişkili olarak gelişen akut yan etkiler arasında kaşıntı, bulantı, eritem, ödem ve bazen büllerle seyreden fototoksik reaksiyonlar sayılabilir. Akut yan etkiler genellikle ılımlı ve geçicidir. Fototerapiye bağlı kronik yan etkiler arasında deride erken yaşlanma, pigment değişiklikleri ve deri kanseri riskinde artış sayılabilir. En önemli sorun deri kanseri gelişim riskinde artıştır. Özellikle uzun dönem ve yüksek kümülatif dozda PUVA maruziyeti sonucu karşımıza çıkan bu risk zamanla artar ve kalıcıdır. Bu nedenle tedaviye alınacak her hasta için risk/fayda oranının değerlendirilmesi, fototerapi rehberine uyulması, maruziyet dozunu en aza indiren tedavi protokollerinin seçilmesi; hastaların dikkatli ve uzun süreli takibi ile premalign ya da malign lezyonların erken saptanması bu riskin önlenmesi ya da azaltılmasında büyük önem taşır. Bu makalede fototerapinin akut ve kronik yan etkileri son literatür bilgileri ışığında gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fotokemoterapi, UVB fototerapi, yan etkiler

Günseli Öztürk. Early and Late Side Effects Associated with Photo(chemo)therapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 86-90

Corresponding Author: Günseli Öztürk
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale