E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Clinical and dermoscopic assessment of patients with hypopigmented skin lesions - a cross - sectional study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 138-144 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.53810

Clinical and dermoscopic assessment of patients with hypopigmented skin lesions - a cross - sectional study

Manisha Mareddy, Mamatha P., Sruthi Kareddy
Vydehi Institute of Medical Sciences and Research Center, Department of Dermatology, Bengaluru, India

Background and Design: Hypopigmentation refers to any form of decreased pigmentation and depigmentation. The study aims to evaluate the use of a dermatoscope in diagnosing cases of hypopigmented skin lesions.
Materials and Methods: A total of 123 patients with hypopigmented skin lesions attending the dermatology outpatient department of a tertiary hospital were selected for the study. Dermoscopy was performed using DermLite-DL4 dermatoscope on hypopigmented lesions.
Results: In vitiligo, a white glow on a white background with absent or reduced pigment network was characteristic. The characteristic pattern in Tinea versicolor was hypopigmented macules with a decreased pigment network against a brownish-white background and double-edged scales that furrowed in the skin lines. Idiopathic guttate hypomelanosis displayed a reduced pigment network with white structureless areas. Illdefined margins with uniformly reduced pigment networks against a brownish-white background with minimal white scales were characteristic of pityriasis alba. Follicular plugs, telangiectasias, rosette appearance, and peppered arrangement of grey-blue and brown globules are specific for lichen sclerosus ET atrophicus. Nevus depigmentosus showed a reduced reticular pigment network and feathery margins. Progressive macular hypomelanosis showed abrownish-white background, reticular pigment network, and minimal white scales in the skin lines. Ring scales and reticular pigment network were characteristic of polymorphous light eruption. Hypopigmented patches of leprosy showed a distorted light brown pigment network with a brownish-white background with minimal white scales, reduced eccrine and follicular openings, short broken hairs, v-shaped hairs, and pigtail hairs. Post-inflammatory hypopigmentation showed hypopigmented macules with decreased pigment network, white glow, perifollicular pigmentation, and peppered arrangement of grey-blue and brown globules. Chemical leukoderma is characterized by hypopigmented macules with blotchy erythema and grey granular dots. Hypopigmented lesions of systemic sclerosis revealed white homogeneous areas with perifollicular pigmentation.
Conclusion: This study showed hypopigmented skin lesions might exhibit characteristic and specific dermoscopic features. When correlated with history and clinical examination, dermoscopy aids in diagnosing hypopigmented lesions and obviating the need for biopsy.

Keywords: Dermoscopy, hypopigmented lesions, pigment network, margins

Hipopigmente deri lezyonları olan hastaların klinik ve dermoskopik değerlendirmesi - kesitsel bir çalışma

Manisha Mareddy, Mamatha P., Sruthi Kareddy
Vydehi Tıp Bilimleri Enstitüsü ve Araştırma Merkezi, Bengaluru, Hindistan

Amaç: Hipopigmentasyon, herhangi bir azalmış pigmentasyon ve depigmentasyon formunu ifade eder. Bu çalışma, hipopigmentli deri lezyonlarının tanısında dermoskop kullanımını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma için üçüncü basamak bir hastanenin dermatoloji bölümünün ayaktan hasta birimine başvuran hipopigmente deri lezyonları olan toplam 123 hasta seçildi. Ayrıntılı öykü ve klinik muayeneden sonra, hipopigmente lezyonlarda DermLite DL4 dermatoskop kullanılarak dermoskopi yapıldı.
Bulgular: Vitiligo’da, beyaz bir arka plan üzerindeki beyaz bir parlama ve azalmış ya da kaybolmuş pigment ağı karakteristiktir. Tinea versikolorda karakteristik desen, kahverengi-beyaz arka plana karşı azalmış pigment ağı ile birlikte hipopigmente maküller ve deri çizgilerinde oluşan çift kenarlı skuamlardır. İdiyopatik guttat hipomelanoz, azalmış pigment ağına sahip beyaz yapısız alanlar ile karakterizedir. Pityriasis albanın karakteristik özellikleri, belirsiz sınırlara sahip, kahverengi-beyaz bir arka plana karşı uniform olarak azalmış pigment ağı ve minimal beyaz skuamlar içerir. Foliküler tıkaçlar, telanjiektaziler, rozet görünümü ve gri-mavi ve kahverengi globüllerin serpilmiş düzeni liken sklerozus et atrofikus için özgüldür. Nevus depigmentosus, azaltılmış retiküler pigment ağı ve tüy gibi kenarlara sahiptir. İlerleyici maküler hipomelanoz, kahverengi-beyaz arka plan, retiküler pigment ağı ve deri çizgilerinde minimal beyaz skuamlar içerir. Halka skuamları ve retiküler pigment ağı, polimorf ışığa duyarlı döküntünün karakteristik özellikleridir. Leprada hipopigmente yamalar, minimal beyaz skuamlar, azaltılmış ekrin ve foliküler açıklıklar, kısa kırık kıllar, v şekilli kıllar, pigtail kıllar ile kahverengimsi beyaz bir arka plana sahip çarpık açık kahverengi pigment ağı gösterdi. İnflamasyon sonrası hipopigmentasyon, azalmış pigment ağına sahip hipopigmente maküller, beyaz parıltı, perifoliküler pigmentasyon ve gri-mavi ve kahverengi globüllerin serpilmiş düzenini gösterir. Kimyasal lökoderma, lekeli eritem ve gri granüler noktalarla karakterize edilen hipopigmente maküllerle kendini gösterir. Sistemik sklerozun hipopigmente lezyonlarında, perifoliküler pigmentasyona sahip beyaz homojen alanlar görüldü.
Sonuç: Bu çalışma hipopigmente deri lezyonlarının karakteristik ve spesifik dermoskopik özellikler gösterebileceğini göstermiştir. Dermoskopi, öykü ve klinik muayene ile uyumlu olduğunda, hipopigmente lezyonların teşhisine ve biyopsi ihtiyacının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Dermoskopi, hipopigmente lezyonlar, pigment ağı, kenar boşlukları

Manisha Mareddy, Mamatha P., Sruthi Kareddy. Clinical and dermoscopic assessment of patients with hypopigmented skin lesions - a cross - sectional study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 138-144

Corresponding Author: Mamatha P., India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale