E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cutaneous tuberculosis: a 18 - year retrospective evaluation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 32-36

Cutaneous tuberculosis: a 18 - year retrospective evaluation

İdil Ünal1, Fezal Özdemir1, Ali Can Kazandı1, Sibel Alper1, Figen Yazkan1

Background and Design: While the incidence and prevalence of cutaneous tuberculosis dropped markedly around the world, it has re-emerged in areas with a high incidence of HIV infection. Cutaneous tuberculosis still keeps its importance among other skin infections in developing countries. This study was conducted to determine the epidemiology, clinical and histopathological properties of cutaneous tuberculosis in Dermatology Department of Ege University Medical Faculty.
Materials and Methods: The cases of cutaneous tuberculosis which was diagnosed in Dermatology Department of Ege University Medical faculty were studied retrospectively. 93 cases of cutaneous tuberculosis were investigated epidemiologically, clinically and histopathologically. The biopsy specimens were examined and the histopathological features were reevaluated. Results: 69 (%74) cases of lupus vulgaris, 12(%13) cases of scrofuloderma, 12(%13) cases of tuberculosis
verrucosa cutis were observed. The increase in the incidence of tuberculosis verrucosa cutis was noticed comparing with recent epidemiological studies. Lupus vulgaris lesions have been found to be localized mostly on head and neck region (% 72.4), scrofuloderma lesions on the neck (%66.6) and tuberculosis verrucosa cutis lesions on extremities (%100). Conclusions: Although number of skin tuberculosis have been observed to decrease by years it has still an important incidence in Turkey. In our study, lupus vulgaris was the most common form of cutaneous tuberculosis followed by the equal proportion of scrofuloderma and tuberculosis verrucosa cutis.

Keywords: Cutaneous tuberculosis, epidemiology

Deri tüberkülozu: 18 yıllık retrospektif değerlendirme

İdil Ünal1, Fezal Özdemir1, Ali Can Kazandı1, Sibel Alper1, Figen Yazkan1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Deri tüberkülozu insidansının ve prevalansının tüm dünyada çarpıcı olarak azaldığı göze çarpmakla beraber, HIV enfeksiyonunun sık izlendiği bölgelerde sıklığında artış gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise deri tüberkülozu deri enfeksiyonları arasındaki önemini halen korumaktadır. Bu çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoji Kliniğinde deri tüberkülozunun epidemiyolojisini, klinik ve histopatolojik özelliklerini saptamak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya 1985-2002 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda tanı konan deri tüberkülozu olguları alındı. Saptanan 93 olgunun epidemiyolojik, klinik özellikleri değerlendirildi. Biyopsi kesitleri incelenerek histopatolojik özellikleri tekrar değerlendirildi. Sonuç olarak Lupus vulgaris en sık izlenen (%74) deri tüberkülozu olgusu olarak bulundu. Bunu %13 lük oranlarıyla skrofuloderma ve tüberkülozis verrükoza kutis izledi. Son yıllardaki çalışmalarla kıyaslanınca tüberkülozis verrükoza kutis olgularının sayıca artışı dikkat çekiciydi. Yerleşim yeri lupus vulgariste en sık baş-boyun bölgesi (% 72.4) olarak gözlenmişken, skrofulodermada boyun bölgesi (%66.6) lokalizasyonu, tüberkülozis verrükoza kutis lezyonlarında ekstremite lokalizasyonu (%100) belirgindi. Son yıllarda insidansında düşme saptansa da, deri tüberkulozunun Türkiye'de halen önemini koruyan bir sıklığa sahip olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deri tüberkülozu, epidemiyoloji

İdil Ünal, Fezal Özdemir, Ali Can Kazandı, Sibel Alper, Figen Yazkan. Cutaneous tuberculosis: a 18 - year retrospective evaluation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 32-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale