E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comorbidities in pediatric psoriasis patients: A retrospective single-center study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 118-131 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.53896

Comorbidities in pediatric psoriasis patients: A retrospective single-center study

Gülistan Maçin, Hayriye Sarıcaoğlu2, Serkan Yazici3, Emel Bülbül Başkan4, Kenan Aydoğan5
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Bursa, Turkey

Background and Design: This study aimed to investigate the effects of the comorbidities on disease severity and outcomes in pediatric psoriasis patients. Materials and Methods: A total of 366 patients enrolled to the study were ≤18 years old and were followed up between January 2013 and December 2017. Age, gender, family history, localization, clinical type, severity, treatments, duration of treatment/response, and comorbidities were retrieved retrospectively. Physician Global Assessment was used for psoriasis severity. All parameters were compared statistically in between groups that patients with or without comorbidities. Statistical significance was accepted p<0.05.
Results: Of the 366 patients 62.6% were women, and 37.4% were men. At least one comorbidity was detected in 39.3% of the patients. The most common observed comorbidity was allergic rhinitis (8.1%), and obesity (7.1%) was the second most common. The duration of treatment was higher in patients with comorbidity than in patients without comorbidities, and the duration of the disease was statistically significant (p=0.043). Scalp, face, nail, and palmoplantar involvement was more common in patients with comorbidity than in patients without comorbidity (p>0.05). Those with comorbidity were generally higher in patients with moderate to severe psoriasis (p=0.165). In patients with epilepsy, asthma, allergic rhinitis, and valvular disorders, the clinical manifestation was mild. Biological agent use is statistically higher in comorbidity group (p=0.045). It was found that the rates of complete and partial remission rates were lower, and relapse was higher in the comorbidity group, but this was not statistically significant.
Conclusion: In this study, a significant relationship was found between comorbidity and disease duration (p=0.043). Comorbidities in cases of moderate to severe psoriasis and accompanying cases. Our results are compatible with previous literature, which indicates that the key to managing pediatric psoriasis is investigation and recognition of comorbidities.

Keywords: Psoriasis, pediatric, comorbidity

Pediatrik psoriazis hastalarında komorbiditeler: Tek merkezli retrospektif çalışma

Gülistan Maçin, Hayriye Sarıcaoğlu2, Serkan Yazici3, Emel Bülbül Başkan4, Kenan Aydoğan5
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Bursa

Amaç: Pediatrik psoriazis bazı komorbiditerle ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda pediatrik psoriazis hastalarında komorbiditelerin varlığının psoriazis kliniği ve şiddeti, tedavi seçimi ve tedaviye yanıt üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında 18 yaş ve altı toplam 366 hasta dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü, lokalizasyonu, klinik tipi, klinik şiddeti, tedaviler, tedavi süreleri/yanıtları retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Üç yüz altmış altı hastanın %62,6’sı kız, %37,4’ü erkek idi. Hastaların %39,3’ünde en az bir komorbidite saptandı. Komorbiditeler arasında en sık alerjik rinit (%8,1), ikinci sıklıkta obezite (%7,1) görülmekte idi. Komorbidite olanlarda hastalık süresi, istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde daha uzun bulundu (p=0,043). Saçlı deri, yüz, tırnak ve palmoplantar tutulum komorbidite olan grupta olmayanlara göre daha yüksek oranda idi (p>0,05). Şiddetli ve orta şiddetli psoriazis hastalarında, daha yüksek oranda komorbidite görülmekte idi (p=0,165). Epilepsi, astım, alerjik rinit, valvüler bozukluk olanlarda klinik hafif şiddette görülmekte idi. Biyolojik ajan kullanımı komorbiditesi olan grupta istatistiksel olarak daha yüksek görüldü (p=0,045). Komorbidite olan grupta olmayan gruba göre tam remisyon ve kısmi remisyon oranlarının daha az, relaps oranlarının daha fazla olduğu saptandı ama istatistiksel olarak anlamlı değildi.
Sonuç: Bu çalışmada komorbidite ile hastalık süresi arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p=0,043). Komorbiditeler, orta ile şiddetli psoriazis hastalığı eşlik eden olgulardaydı. Sonuçlarımız, pediatrik psoriazis yönetiminde komorbiditelerin araştırılması ve tanınmasının esas olduğu önceki literatürle uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, pediatri, komorbidite

Gülistan Maçin, Hayriye Sarıcaoğlu, Serkan Yazici, Emel Bülbül Başkan, Kenan Aydoğan. Comorbidities in pediatric psoriasis patients: A retrospective single-center study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 118-131

Corresponding Author: Gülistan Maçin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale