E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Reliability and validity of internalized stigmatization scale in psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 45-49 | DOI: 10.4274/turkderm.54521

Reliability and validity of internalized stigmatization scale in psoriasis

Erkan Alpsoy1, Yeşim Şenol2, Aslı Bilgiç Temel1, G. Özge Baysal3, Ayşe Akman Karakaş1
1Akdeniz University School Of Medicine, Department Of Dermatology And Venereology
2Akdeniz University School Of Medicine, Department Of Medical Education
3Akdeniz University School Of Medicine, Department Of Psychiatry

Backround and design. Internalized stigma involves endorsing negative feelings and beliefs such as insignificance, shame and withdrawal triggered by applying these negative stereotypes to one self. Internalized Stigma Scale has not been applied to psoriasis patients. We aimed to evaluate the reliability and validity of Internalized Stigma Scale in psoriasis patients.
Materials and Methods. 100 consecutive, volunteer psoriasis patients (48 female, 52 male; aged, 40.59±15.44 years) were enrolled in the study. PASI and BSA were evaluated by physician (A.B.). Patients responded contemporaneously to Psoriasis Internalized Stigma Scale (PISS), DQoL, and Perceived Health Status (PHS), single-item self-rated general health question, of which Likert scores 1, 2, and 3 were classified as “from fair to very poor”, and 4, 5 as “good”.
Results. Cronbach's alpha coefficient of PISS subscales was 0.83 for alienation, 0.70 for stereotype endorsement, 0.70 for perceived discrimination, 0.84 for social withdrawal and 0.68 for stigma resistance. The same value was 0.89 for the total scale. PISS and DQoL scores mean values were 58.8±12.6 and 10.0±9.4, respectively. PISS was significantly correlated with the patients' DQoL scores (r=,726, p=0,001). PISS was also significantly correlated with disease duration (r=,209, p=0,047). There was no any significant relationship between PASI or BSA and PISS. Mean DQoL scores in patients reporting their PHS as “from fair to very poor” and “good” were 12.1±7.3 and 5.0±4.3, respectively. Mean values of PISS in patients reporting their PHS as “from fair to very poor” was significantly increased compared with patients reporting their PHS as “good” (p=0.001).
Conclusion. PISS can be used as a reliable and valid tool in assesing internalized stigmatization in psoriasis patients. Our results indicate a high level of stigmatization in psoriasis patients. Low DQoL scores show a correlation with increased levels of internalized stigmatization. PHS is also worse in patients with Low DQoL scores.

Keywords: Psoriasis, stigmatization, internalized stigmatization, validity, reliability

Psoriasisde içselleştirilmiş stigmatizasyon (damgalanma) ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması

Erkan Alpsoy1, Yeşim Şenol2, Aslı Bilgiç Temel1, G. Özge Baysal3, Ayşe Akman Karakaş1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitim Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç. İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplum tarafından oluşturulan hastalıkla ilgili olumsuz kalıp yargıları kabullenmesi ve değersizlik, utanç gibi duygulanımlarla kendisini toplumdan geri çekmesidir. Ulaşabildiğimiz güncel literatür bilgileri içselleştirilmiş damgalanmanın psoriasisde çalışılmadığını göstermektedir. Çalışmada psoriasis hastalarında içselleştirilmiş damgalanma ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini saptamak ve psoriasis için kullanılabilirliğini göstermek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler. Çalışmaya … Dermatoveneroloji Anabilim Dalı Psoriasis Ünitesi’nde takip edilen, gönüllü, 100 ardışık hasta (48 kadın, 52 erkek; ortalama yaş±SS; 40.59±15.44 yıl) alındı. Hastalarda başvuru günü PASI ve VYA hekim tarafından (A.B.) hesaplandı. Aynı zamanda hastalar Psoriasis İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (PİDÖ), DYKİ’yi ve genel sağlığı tek soruyla irdeleyen “Algılanan Sağlık Sorusu” (Likert puanlaması 1, 2, 3 “iyiden kötü”, 4 ve 5 “iyi” olarak sınıflandırıldı)’ nu yanıtladı.
Bulgular. PİDÖ alt ölçeklerine ait Cronbach alfa katsayısı yabancılaşma için 0.83, kalıp yargıların onaylanması için 0.70, algılanan ayrımcılık için 0.70, sosyal geri çekilme için 0.84, damgalanmaya karşı direnç için 0.68, tüm ölçek için 0.89 olarak hesaplandı. PİDÖ ve DYKİ’ nin toplam puan ortalaması sırasıyla 58.8±12.6 ve 10.0±9.4 olarak bulundu. DYKİ ile PİDÖ toplam puanı arasında ortalama değerlerin korelasyonu açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (r=,726, p=0,001). Benzer bir ilişki, hastalık süresi ile PİDÖ arasında da saptandı (r=,209, p=0,047). PASI veya VYA ile PİDÖ arasında anlamlı ilişki gözlenmedi. Algılanan sağlığını “iyiden kötü” olarak belirtenlerde ortalama DYKİ puanı 12.1±7.3, “iyi” olarak belirtenlerde 5.0±4.3 bulundu (p=0.001). Algılanan sağlıkları iyiden kötü olanların ortalama PİDÖ puanları iyi ve çok iyi olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 63.3±13.5 ve 54.4±9.9; p=0.001).
Sonuç. Çalışmamız psoriasis için PİD֒nün içselleştirilmiş damgalanmayı belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Sonuçlar psoriasis hastalarında içselleştirilmiş damgalanmanın yüksek düzeyde olduğuna işaret etmektedir. İçselleştirilmiş damgalanmanın belirginliği ile olumsuz yaşam kalitesi bir birine paralel eğilim göstermektedir. Yaşam kalitesi belirgin derecede etkilenenlerde algılanan sağlık da kötüleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, stigmatizasyon, içselleştirilmiş damgalanma, geçerlik, güvenirlik

Erkan Alpsoy, Yeşim Şenol, Aslı Bilgiç Temel, G. Özge Baysal, Ayşe Akman Karakaş. Reliability and validity of internalized stigmatization scale in psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 45-49

Corresponding Author: Erkan Alpsoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale