E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A single-blind study comparing acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB in the treatment of plaque-type psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 2-6 | DOI: 10.4274/turkderm.54771

A single-blind study comparing acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB in the treatment of plaque-type psoriasis

Gülhan Gürel1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Ayşe Esra Koku Aksu2
1Eskişehir Osmangazi University School Of Medicine Department Of Dermatology And Venerology
2İstanbul Training And Research Hospital Dermatology Clinic

Background and Design: In this study, we aimed to compare effects of acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB on the treatment of plaque type psoriasis.
Material and Method: A total of 50 patients with plaque type psoriasis in whom more than 10% of body surface area affected were divided into 2 groups of 25 subjects. The first group of patients was treated with narrow-band UVB and 25 mg/day oral acitretin and the second group of patients was treated with narrow-band UVB and placebo. Patients were evaluated every 2 weeks during 12 weeks period. In each patient visit, PASI was evaluated by an independent observer. SAPASI which is assessed by the patient was calculated. Pre- and post-treatment quality of life was evaluated by Skindex 29.
Results: The study included a total of 50 patients (25 female, 25 male) aged 18-71 years. When PASI and SAPASI changes were evaluated, there were significant differences between two groups at second week (p<0.05). Also, there were significant differences in terms of PASI and SAPASI values at 4 th, 6 th, 8 th, 10 th and 12 th weeks of two groups (p<0.001). Clinical response was found to be better in patients treated with the combination of acitretin and narrow-band UVB compared to those treated with narrow-band UVB therapy alone. Both treatment protocols were found to lead to significant improvement in the symptoms, function and emotional scales scores of Skindex 29.
Conclusion: Because of short and better response of combination treatment clinicians may prefer combination treatment for patients who have psoriasis vulgaris and are suitable for taking narrow-band UVB and acitretin. Psoriasis is considered a kind of disease that has significant impacts on quality of life.

Keywords: Psoriasis, narrow-band UVB, acitretin, Skindex 29

Plak tip psoriasis tedavisinde asitretin ve dar bant UVB ile plasebo ve dar bant UVB kombinasyonunun karşılaştırıldığı tek kör çalışma

Gülhan Gürel1, Zeynep Nurhan Saraçoğlu1, Ayşe Esra Koku Aksu2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada; plak tip psoriazis tedavisinde asitretin ve dar bant UVB ile plasebo ve dar bant UVB kombinasyonunun tedavideki etkinliklerinin karşılaştırılması, ayrıca psoriazis ve tedavisinin yaşam kalitesine olan etkisinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Bu çalışmada vücut yüzey alanının %10’undan fazlası tutulmuş plak tip psoriazisi olan 50 hasta, yaş ve cinsiyet açısından farklılık olmayan 25’er kişilik 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba dar bant UVB ile birlikte 25 mg/gün oral asitretin tedavisi, ikinci gruba dar bant UVB ile plasebo tedavisi verildi. Hastalar 12 hafta boyunca 2 haftada bir olacak şekilde değerlendirildi. Her kontrolde bağımsız bir gözlemci tarafından PASI değerlendirildi. Hasta tarafından değerlendirilen SAPASI hesaplandı. Tedavi öncesi ve sonrasında hastaların yaşam kalitesi Skindex 29 ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 18 ila 71 yaşları arasında 25’i (%50) erkek ve 25’i (%50) kadın toplam 50 hasta alındı. Haftalara göre PASI ve SAPASI değişimlerine bakıldığında iki grup arasında 2.haftada anlamlı farklılık saptandı (p< 0.05). İki grubun 4.hafta, 6.hafta, 8.hafta, 10.hafta ve 12.hafta PASI ve SAPASI değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.001). Asitretin ve dar bant UVB kombinasyonunu ile tek başına dar bant UVB tedavisi alanlara göre klinik yanıtın daha iyi olduğu gözlendi. Yaşam kalitesine etkisi açısından her iki tedavi protokolününde de Skindex 29’un semptom, fonksiyon ve emosyon skalaları skorlarında ileri düzeyde anlamlı düzelme sağladığı gözlendi.
Sonuç: Dar bant UVB ve asitretin almaya uygun psoriazis vulgarisli hastalarda kısa sürede iyi yanıt alınması nedeniyle kombinasyon tedavisi tercih edilebilir. Psoriazis hastanın yaşam kalitesini önemli düzeyde etkileyen bir hastalık olarak ele alınmalı ve yaşam kalitesi ölçekleri kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, dar bant UVB, asitretin, Skindex 29

Gülhan Gürel, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu. A single-blind study comparing acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB in the treatment of plaque-type psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 2-6

Corresponding Author: Gülhan Gürel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale