E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 130-134

Üremi kaşıntısı olan hastalarda ondansetron ve siproheptadinin etkinliğinin karşılaştırılması

Sibel Özaykan1, Tülin Mansur1, Sevil Gündüz1, Osman Güney1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üremi kaşıntısı, böbrek hastalıklarının son dönemlerinde sık görülen ve yaşam kalitesini bozan semptomlardan biridir. Patogenezi hala yeterince aydınlatılmamış olduğundan tedavisi de güçtür ve çeşitli ilaçlar veya fiziksel yöntemleri üzerinde çalışmalar sürmektedir. Serotoninin duyusal sinir uçlarındaki reseptörler aracılığıyla kaşıntı duyusunu uyardığı bilinmekte ve üremi kalıntısında rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu açık, rastgele ve karşılaştırmalı çalışmada hemodializ uygulanan ve üremi kaşıntısı olan 20 hastada 5-hidroksitriptamin tip 3 (5-HT3) reseptör antagonisti olan ondansetron ile histamin 1(H1) reseptör blokeri olması yanısıra antiserotinerjik etki gösteren siproheptadinin etkinliği araştırılmıştır. On olguya 8 mg/gün ondansetron ile histamin 1(H1) reseptör blokeri olması yanısıra antiserotinerjik etki gösteren siproheptadin 30 gün süreyle verilmiştir. İki grup arasında tedavinin 1. haftası 8u=41,0P>0,05) ve 2. haftası 8u=25.5, P>0.05) sonunda kaşıntı skorları anlamlı bir farklılık göstermemiş, 3. haftada (u=23,5) düşüşe yol açtığı saptanmıştır. Ayrıca ondansetron alan grupta tedavi sonrası kaşıntı skorları tedavi öncesine göre anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (z=2,80, P<0,01). Her iki grupta da, tedaviye bağlı yan etkilere veya diğer komplikasyonlara rastlanmamıştır. Bu sonuçlar ondansetronun üremi kaşıntısında etkili bir seçenek olabileceğini düşündürmektedir.


Sibel Özaykan, Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Osman Güney. Üremi kaşıntısı olan hastalarda ondansetron ve siproheptadinin etkinliğinin karşılaştırılması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 130-134
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale