E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 37-39

Lise öğrencilerinde akne prevalansı: Epidemiyolojik bir çalışma

Şebnem Aktan1, Işıl İnanır1, Berna Şanlı1, Nuran Uz1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Adolesanlarda akne prevalansı ve klinik derecelendirmesinin saptanması amacıyla Denizli' de iki lisenin 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerinden 2657 öğrenci klinik olarak değerlendirildi. Akne derecelendirilmesinde Global Akne Değerlendirme Sistemi (GAGS) kullanıldı. Akneli öğrencilerin hastalıkları ile ilgili öz ve soy geçmişlerini sorgulayan detaylı bir anket doldurmaları sağlandı. 615öğrencide (%23,1) değişik derecelerde akne saptandı. Erkek öğrencilerin %29.2' sinde ve kızların %16.1' inde akne gözlendi (p<0.001). Orta ve şiddetli derecede akne erkeklerde (%15.8) kız öğrencilere (%8.8) göre anlamlı olarak daha fazla oranda saptandı (p<0.001). Sadece lise öğrencilerinin değerlendirildiği grubumuzda akne başlangıç yaş ortalamasının kızlarda (13,4±1,3) erkeklerdekinden (14,1±1,1) daha küçük olduğu görüldü (p<0.001). Sonuç olarak, çalışmamızda saptanan akne prevalansı ile ülkemizde 18 yıl önce yapılan bir çalışmada rapor edilen akne prevalansı arasında farklılık saptanmazken, aknenin doğal seyrini ilgilendiren özelliklerde de değişiklik izlenmedi.


Şebnem Aktan, Işıl İnanır, Berna Şanlı, Nuran Uz. Lise öğrencilerinde akne prevalansı: Epidemiyolojik bir çalışma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 37-39
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale