E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of temporal triangular alopecia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 159-161 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.56578

A case of temporal triangular alopecia

Emre Zekey, Gülcan Saylam Kurtipek
Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Konya, Turkey

Temporal triangular alopecia (TTA) is a non-cicatricial alopecia characterized by an alopecic patch, usually located in the frontotemporal region, unilateral or bilateral, with an oval or narrow triangular base and no terminal hairs on it. It can manifest at birth or develop in the first years of life. It is a rare condition and its exact etiology remains unknown. The diagnosis is based on its clinical appearance. The differential diagnosis includes alopecia areata, trichotillomania, tractional alopecia and congenital aplasia cutis. Due to its rarity, misdiagnosis and unnecessary treatments can be applied. Clinical and dermoscopic examination is sufficient in the diagnosis of the disease. A 3-year-old boy with a diagnosis of TTA is presented as a case report.

Keywords: Alopecia, triangular, temporal

Temporal triangüler alopesi olgusu

Emre Zekey, Gülcan Saylam Kurtipek
Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi,Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Temporal triangüler alopesi (TTA), genellikle frontotemporal bölge yerleşimli, unilateral veya bilateral olabilen, oval ya da tabanı dar bir üçgen şeklinde, üzerinde terminal kıllar izlenmeyen alopesik bir yama ile karakterize bir non-skatrisyel alopesi tablosudur. Doğumda ya da hayatın ilk yıllarında ortaya çıkar. Nadir izlenen bir tablodur ve etiyoloji halen belirsizdir. Tanı temelde klinik muayeneye dayanır. Ayırıcı tanıda alopesi areata, trikotillomani, traksiyonel alopesi ve konjenital aplazi kutis yer almaktadır. Nadir izlenmesi nedeniyle yanlış tanı alıp gereksiz tedaviler denenebilmektedir. Hastalığın tanısında klinik ve dermoskopik muayene yeterlidir. Burada TTA tanısı koyduğumuz 3 yaşında bir çocuk olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, triangüler, tempora

Emre Zekey, Gülcan Saylam Kurtipek. A case of temporal triangular alopecia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 159-161

Corresponding Author: Emre Zekey, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale