E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Investigation of macrophage migration inhibitory factors and gene polymorphisms in patients with psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 102-107 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.56873

Investigation of macrophage migration inhibitory factors and gene polymorphisms in patients with psoriasis

Vildan Manav1, Seval Doğruk Kaçar2, Pınar Özuğuz3, Saliha Handan Yıldız4, Müjgan Özdemir Erdoğan4, Tülay Köken5
1University of Health Sciences Turkey, İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Burtom Konur Surgical Medical Center, Department of Dermatology, Bursa, Turkey
3Kırıkkale Private Yaşam Hospital, Clinic of Dermatology, Kırıkkale, Turkey
4Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Afyonkarahisar, Turkey
5Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Afyonkarahisar, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a multifactorial disease whose causal origin is unclear. Macrophage migration inhibitory factors (MIF) seem pivotal in inflammation and immune response in psoriasis pathogenesis. We aimed to investigate the serum MIF levels and MIF gene polymorphism (rs755622 and rs1007888) in patients with psoriasis.
Materials and Methods: In this study, the association of serum MIF levels and MIF gene polymorphisms with psoriasis were investigated among 100 patients in Turkey. Genotyping was performed by real-time polymerase chain reaction. Serum MIF levels were evaluated by ELISA, and the results were presented in ng/mL.
Results: The distribution of rs755622 genotype frequencies in the psoriasis group was: 75, 18, and 4 patients with CC, CG, and GG, respectively. The distribution of rs1007888 genotype frequencies in the psoriasis group was: 22, 48, and 26 patients with AA, AG, and GG, respectively. There was no statistically significant difference between the two groups. However, there was a statistically significant difference between the mean serum MIF levels of psoriasis patients (3.29 ng/mL) compared with the control group (1.08 ng/mL) (p<0.001).
Conclusion: Significantly higher serum MIF levels were found in patients with psoriasis. However, there was no gene polymorphism association for genetic markers rs755622 or rs1007888 with psoriasis. Further studies in larger populations are warranted to elucidate the role of MIF and its clinical effects.

Keywords: Cytokine, macrophage migration inhibitory factor, MIF, MIF gene polymorphism, psoriasis

Psoriazisli hastalarda makrofaj migrasyon inhibitör faktör düzey ve gen polimorfizmlerinin araştırılması

Vildan Manav1, Seval Doğruk Kaçar2, Pınar Özuğuz3, Saliha Handan Yıldız4, Müjgan Özdemir Erdoğan4, Tülay Köken5
1Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Istanbul
2Dermatoloji, Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi, Bursa
3Dermatoloji, Özel Yaşam Hastanesi, Kırıkkale
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Genetik Anabilim Dalı, Afyon
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Afyon

Amaç: Psoriazis etiyolojisi net olmayan multifaktöriyel bir hastalıktır. Psoriazisin patogenezindeki enflamasyon ve immün yanıtta makrofaj migrasyon inhibitör faktör'ün (MİF) yeri önemli görülmektedir. Çalışmamızda, psoriazis hastalarında serum MİF düzeyleri ve MİF gen polimorfizminin (rs755622 ve rs1007888) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 100 psoriazis hastasında serum MİF düzeyleri ile MİF gen polimorfizmlerinin ilişkisi, genotipleme gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırıldı. Serum MİF seviyeleri bir ELISA kiti kullanılarak değerlendirildi ve sonuçlar ng/mL olarak verildi. Bulgular: MİF geni rs755622 polimorfizmi açısından kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında psoriazis hastalarında CC genotipine sahip birey sayısı 75, CG genotipine sahip birey sayısı 18, GG genotipine sahip birey sayısı 4 olarak bulundu. Kontrol grubunda CC genotipine sahip birey sayısı 69, CG genotipine sahip birey sayısı 23, GG genotipine sahip birey sayısı 3 olarak bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Rs1007888 poliformizmi açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında psoriazis hastalarında AA genotipine sahip birey sayısı 22, AG genotipine sahip birey sayısı 48, GG genotipine sahip birey sayısı 26 olarak bulundu. Kontrol grubunda AA genotipine sahip birey sayısı 19, AG genotipine sahip birey sayısı 52, GG genotipine sahip birey sayısı 24 olarak bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,454). Öte yandan, psoriazis hastalarında ortalama serum MİF düzeyleri 3,29 ng/mL ve kontrol grubunda ortalama serum MİF düzeyleri ise 1,08 ng/mL olarak ölçüldü. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,001).
Sonuç: Psoriazis hastalarında serum MİF düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Bununla birlikte, psoriazis hastalığı ile rs755622 ve rs1007888 genlerinde herhangi bir gen polimorfizm ilişkisi yoktu. MİF’nin psoriazisteki rolünü ve klinik etkilerini açıklayabilmek için daha büyük popülasyonlarda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sitokin, makrofaj migrasyon inhibitör faktör, MİF, MİF gen polimorfizmi, psoriazis

Vildan Manav, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, Saliha Handan Yıldız, Müjgan Özdemir Erdoğan, Tülay Köken. Investigation of macrophage migration inhibitory factors and gene polymorphisms in patients with psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(3): 102-107

Corresponding Author: Vildan Manav, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale