E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psoriasis and metabolic syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 95-99 | DOI: 10.4274/turkderm.57767

Psoriasis and metabolic syndrome

Aslı Günaydın1, Derya Aytimur2, Fezal Özdemir2
1Artvin State Hospital, Department Of Dermatology And Venerology, Artvin
2Ege University Medical Faculty, Department Of Dermatology And Venerology, Izmir

Background and Design: Psoriasis is a chronic, inflammatory disease that occurs with poligenic and other triggering factors. Psoriasis which is accepted as a systemic disease has been verified to be associated with other diseases. Cardiovascular diseases, hepatosteatosis, obesity, diabetes mellitus, hypertension and hyperlipidemia are the ones that are the most significant.
Material and Method: In thıs study fasting blood glucose, serum lipid levels (total cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride), basal insulin levels, insulin resistances and body mass indexes, cigarette and alcohol habits of 50 adult patients are compared with the age and gender matched 50 nonpsoriatic controls.
Conclusion: In our study, methabolic syndrome and its components diabetes mellitus, obesity, hypertension, dyslipidemia are found to be in higher rates in psoriatic group compared to nonpsoriatics.

Keywords: comorbidity, metabolic syndrome, psoriasis

Psoriasis ve metabolik sendrom

Aslı Günaydın1, Derya Aytimur2, Fezal Özdemir2
1Artvin Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Artvin
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İzmir

Amaç: Psoriazis, poligenik faktörler ve tetikleyici etkenler zemininde ortaya çıkan kronik, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Günümüzde sistemik bir hastalık olarak kabul gören psoriazisin başka hastalıklarla da ilişkisi kanıtlanmıştır. Kardiyovasküler hastalıklar, karaciğer yağlanması, obezite, diyabetes mellitus, hipertansiyon ve hiperlipidemi bu hastalıkların başlıcalarıdır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 50 yetişkin psoriazis olgusunun açlık kan glukozları, serum lipid değerleri (total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid), bazal insülin değerleri, insülin dirençleri ve vücut kitle indeksleri, sigara ve alkol alışkanlıkları, yaş – cinsiyet eşleştirmeli 50 non-psoriatik kontrol olgu grubu ile karşılaştırılmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda psoriazis olgularında metabolik sendrom ve komponentleri olan diyabetes mellitus, obezite, hipertansiyon, dislipidemi kontrol grubuna kıyasla daha yüksek oranda saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: komorbidite, metabolik sendrom, psoriasis

Aslı Günaydın, Derya Aytimur, Fezal Özdemir. Psoriasis and metabolic syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 95-99

Corresponding Author: Aslı Günaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale