E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of the efficacy of microneedling combined with 5-fluorouracil 5% cream versus microneedling combined with tacrolimus 0.1% ointment in the treatment of vitiligo [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 64-69 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.57804

Comparison of the efficacy of microneedling combined with 5-fluorouracil 5% cream versus microneedling combined with tacrolimus 0.1% ointment in the treatment of vitiligo

Parwaaz Matharoo1, Saurabh Sharma1, Jasleen Kaur1, Roopam Bassi2
1Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Department of Dermatology, Venereology and Leprosy, Amritsar, India
2Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Department of Physiology, Amritsar, India

Background and Design: Vitiligo is an acquired depigmenting disorder associated with profound psychological effects. It can manifest as depigmented macules that can be localized or generalized in nature. Various morphological types are seen in patients. Despite existing therapeutic options, none is yet proven to be an ideal method for all patients.
Materials and Methods: Sixty lesions in 30 patients with vitiligo were divided into two groups and subjected to microneedling with DermaPen after topical application of 5-fluorouracil (5-FU) cream 5% in one group and tacrolimus ointment 0.1% in another group. This procedure was repeated every 2 weeks for a maximum of 10 sessions. Patients were followed up for 6 months after the last session. Results: The overall repigmentation rate was significantly higher with 5-FU than with tacrolimus. Good-to-excellent response was seen in 76.7% of the lesions with 5-FU and 63.7% of the lesions with tacrolimus. Acral areas showed good-to-excellent response in 50% of the lesions in group A, and in group B, good response was seen in 50% lesions, whereas none attained excellent improvement. Conclusion: Microneedling with 5-FU and tacrolimus appears to be safe and effective therapeutic intervention for stable refractory vitiligo. Both combinations were tolerated well, but 5-FU demonstrated significantly quicker and higher response.

Keywords: Fluorouracil, tacrolimus, vitiligo

Vitiligo tedavisinde mikro iğneleme ve 5-florourasil krem kombinasyonu ile mikro iğneleme ve takrolimus merhem kombinasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılması

Parwaaz Matharoo1, Saurabh Sharma1, Jasleen Kaur1, Roopam Bassi2
1Dermatoloji, Zührevi ve Cüzzam Bölümü, Sri Guru Ram Das Tıp Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü, Amritsar, Pencap, Hindistan
2Fizyoloji Bölümü, Sri Guru Ram Das Tıp Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü, Amritsar, Pencap, Hindistan

Amaç: Vitiligo, kazanılmış depigmentasyon ile karakterize, önemli psikolojik etkileri olan bir hastalıktır. Lokalize ya da generalize depigmente maküller olarak kendini gösterir. Hastalarda farklı morfolojik tipler görülebilir. Çeşitli tedavi seçenekleri olmakla birlikte, henüz tüm hastalar için ideal yöntem olduğu kanıtlanmış bir modalite mevcut değildir.
Gereç ve Yöntem: Otuz vitiligo hastasındaki 60 lezyon iki gruba ayrıldı ve DermaPen ile mikro iğneleme sonrası bir gruptaki lezyonlara topikal 5-florourasil (5-FU) krem, diğer gruba ise takrolimus %0,1 pomad uygulandı. Bu işlem 2 haftada bir, maksimum 10 seansa kadar tekrarlandı. Hastalar son seanstan sonra 6 ay süreyle izlendi.
Bulgular: Toplam repigmentasyon 5-FU alan grupta, takrolimus alan gruba göre anlamlı derecede daha fazlaydı. İyi-mükemmel yanıt 5-FU uygulanan lezyonların %76,7’sinde ve takrolimus uygulanan lezyonların %63,7’sinde görüldü. Akral alanlarda her iki grupta da lezyonların %50’sinde iyi-mükemmel yanıt alınırken, iyi yanıt %50 lezyonda izlendi, hiçbir lezyonda mükemmel iyileşme görülmedi.
Sonuç: Stabil dirençli vitiligo için mikro iğneleme ile 5-FU ve takrolimus tedavileri etkili ve güvenli görünmektedir. Her iki kombinasyon da iyi tolere edilmiştir, fakat 5-FU ile anlamlı daha hızlı ve yüksek yanıt elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Florourasil, takrolimus, vitiligo

Parwaaz Matharoo, Saurabh Sharma, Jasleen Kaur, Roopam Bassi. Comparison of the efficacy of microneedling combined with 5-fluorouracil 5% cream versus microneedling combined with tacrolimus 0.1% ointment in the treatment of vitiligo. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 64-69

Corresponding Author: Saurabh Sharma, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale