E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hair transplantation: Innovations, applications [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 70-73

Hair transplantation: Innovations, applications

Ekrem Civaş
Serbest Hekim, Ankara, Türkiye

In recent years, there has been significant improvement in hair transplantation techniques and results owing to hair transplant experience and the development of more suitable microsurgery equipment. In fact, almost natural looking results are beginning to be achieved. This article provides a general assessment of the indications of technical innovations of hair transplant techniques by elaborating the effects of latest hair transplant techniques on patient selection.

Keywords: Alopecia, hair transplantation, androgenetic alopecia, follicular unit transplantation, follicular unit extraction, punch graft

Saç ekiminde yenilikler, uygulamalar

Ekrem Civaş
Serbest Hekim, Ankara, Türkiye

Saç ekiminde deneyim ve uygun mikrocerrahi aletlerin gelişmesi ile son yıllarda teknikde ve sonuçlarda ciddi iyileşmeler olmuş ve neredeyse tamamen doğal saç ekim sonuçları elde edilmeye başlanmıştır. Bu makale, güncel saç ekim yöntemleri ve hasta seçimine etkileri ile endikasyon ve tekniklerdeki yenilikler konusunda genel bir değerlendirme sunmak üzere hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, saç ekimi, androgenetik alopesi, foliküler ünite transplantasyonu, foliküler ünite ekstraksiyonu, delgi greft

Ekrem Civaş. Hair transplantation: Innovations, applications. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 70-73

Corresponding Author: Ekrem Civaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale