E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Photodynamic Therapy and Extracorporeal Photochemotherapy in Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 73-85 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s73

Photodynamic Therapy and Extracorporeal Photochemotherapy in Dermatology

Didem Didar Balcı1, Ayşe Şebnem Özkan2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Extracorporeal photochemotherapy or photopheresis is an extracorporeal ultraviolet and a photosensitizer (8-MOP) exposure of plasma. It is reported to be effective for several dermatoses such as cutaneous T cell lymphoma, autoimmune diseases and graft versus host disease. Photodynamic therapy involves the use of a photosensitizer in combination with visible light which is the correct wavelight for the photosensitizer. It has become an alternative treatment method for dermatooncologic conditions like actinic keratosis and basal cell carcinoma. In addition to these dermatoses, it is used for many non-neoplastic
dermatoses such as acne, localized scleroderma and in some aesthetic indications.

Keywords: Extracorporeal photochemotherapi, photopheresis, photodynamic therapy

Dermatolojide Ekstrakorporeal Fotokemoterapi (Fotoferez) ve Fotodinamik Tedavi

Didem Didar Balcı1, Ayşe Şebnem Özkan2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Fotoferez ya da ekstrakorporeal fotokemoterapi (EKF), plazmanın ekstrakorporeal olarak ultraviole ve bir fotoduyarlandırıcıya ( 8-metoksipsoralen) maruz bırakılmasıdır. Kutanoz T hücreli lenfoma yanı sıra otoimmun hastalıklar ve graft versus host hastalığı gibi birçok dermatozda etkin olduğu bildirilmektedir. Fotodinamik tedavi (FDT) ise, bir fotoduyarlandırıcı ile buna uygun dalga boyunda görünür ışığın kullanılması ile uygulanmaktadır. Bazal hücreli karsinom ve aktinik keratoz gibi bazı malign dermatozlarda bir alternatif tedavi yöntemidir. Bunun yanı sıra akne ve lokalize skleroderma gibi birçok malign olmayan dermatozda ve bazı estetik endikasyonlarda kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal fotokemoterapi, fotoferez, fotodinamik tedavi

Didem Didar Balcı, Ayşe Şebnem Özkan. Photodynamic Therapy and Extracorporeal Photochemotherapy in Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 73-85

Corresponding Author: Ayşe Şebnem Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale