E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Tuberculin skin reactivity and T-lymphocyte subgroups in patients with chronic idiopathic urticaria [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 54-56

Tuberculin skin reactivity and T-lymphocyte subgroups in patients with chronic idiopathic urticaria

Burhan Engin, Mustafa Özdemir, İnci Mevlitoğlu
Selcuk University Meram Medical Faculty Dermatology Department, Konya, Turkey

Background and Design: It has been demonstrated that the autologous serum skin test (ASST) has an important role in clinical test for detection of autoimmune-based urticaria. The aim of this study was to evaluate the ASST and cell immunity modifiers.
MATERIALS-METHODS: We examined 68 patients and 37 control subjects, performed ASST and tuberculin skin reactivity (TST) and measured T-lymphocyte subsets.
RESULTS: ASST was significantly positive in urticaria patients compared to control subjects. Thirty-two patients had positive TST reactivity. T-lymphocyte subsets were as follows: CD4: %41.3±3.4, CD8: %34±6.5, CD4/CD8: %1.2, CD3: %66±8.8. ASST was not related to the TST reactivity and T-lymphocyte subsets. CONCLUSION: These data provided that ASST does not seem to be associated with TST reactivity and T-lymphocyte subsets.

Keywords: Chronic idiopathic urticaria, tuberculin skin test, T-lymphocyte subgroups

Kronik idiyopatik ürtikerli olgularda tüberkülin deri testi yanıtı ve T-lenfosit alt grupları

Burhan Engin, Mustafa Özdemir, İnci Mevlitoğlu
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ: Otolog serum testinin (OST) otoimmün ürtiker tanısında önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada OST ve hücresel immünite belirleyicilerinin ilişkili olup olmadıklarını araştırdık. GEREÇ-YÖNTEM: Bu amaçla 68 hasta ve 37 kontrol grubuna OST ve tüberkülin deri testi (TDT) uygulandı ve T-lenfosit alt grupları ölçüldü. BULGULAR: OST kontrol grubuna göre ürtikerli hastalarda anlamlı olarak pozitif bulundu. TDT yanıtı 32 hastada pozitifti. T-lenfosit alt grupları CD4: %41.3±3.4, CD8: %34±6.5, CD4/CD8: %1.2, CD3: %66±8.8 şeklindeydi. SONUÇ: Sonuç olarak kronik ürtiker hastalarında OST’nin, TDT yanıtı ve T-lenfosit alt grupları ile ilişkili olmadığını belirledik.

Anahtar Kelimeler: Kronik idiyopatik ürtiker, tüberkülin deri testi, T-lenfosit alt grupları

Burhan Engin, Mustafa Özdemir, İnci Mevlitoğlu. Tuberculin skin reactivity and T-lymphocyte subgroups in patients with chronic idiopathic urticaria. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 54-56

Corresponding Author: Burhan Engin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale