E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermatological face of Syrian civil war [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 145-149 | DOI: 10.4274/turkderm.62443

Dermatological face of Syrian civil war

Rahime İnci1, Perihan Öztürk2, Mehmet Kamil Mülayim2, Ali Karakuzu1, Kıymet Handan Kelekçi1, Mehmet Fatih İnci3, Şemsettin Karaca1
1Department Of Dermatology, Izmir Katip Celebi University, Atatürk Education And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Dermatology, Sutcu Imam University, School Of Medicine, Kahramanmaras, Turkey
3Department Of Radiology, Izmir Katip Celebi University, Atatürk Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

Background and Design: The frequency and variety of dermatological diseases significantly changed after 2011 in the regions where the Syrian refugees migrated because of the civil war in Syria where is bordered by our country. To reveal these changing, the demographic and dermatological data of the Syrian refugees were retrospectively examined in faculty of medicine, department of dermatology of our city where a significant amount of Syrian refugees have been living.
Materials and Methods: A total of 326 refugees immigrated to our city and have been living in tent cities, and applied to our department between September 2012-July 2014 were included to our study. Age, gender, dermatological and laboratory findings were retrospectively examined. Skin diseases were examined in 16 groups according to the their frequency. The patients were divided into 4 age groups as 0-20, 21-40, 41-60 and, 61 and over; three most common diseases for each age group were analyzed.
Results: Of 326 patients, 126 (38.7%) were males, 200 (61.3%) were females and the difference was significant in term of gender. The age range of the patients was 0 to 77 years, and the mean age was 21.6±10.5. The majority of patients were in 0-20 age group. Dermatological infectious diseases were the most frequent diseases group and cutaneous leishmaniasis was the most diagnosed dermatological disease among patients.
Conclusion: Preventive health care services should be performed to prevent dermatological infectious diseases which are commonly seen in Syrian refugees, especially cutaneous leishmaniasis which is already endemic in our country, and limitations to reach physicians of these patients should be amended.

Keywords: Syrian civil war, dermatology, epidemiology

Suriye savaşının dermatolojik yüzü

Rahime İnci1, Perihan Öztürk2, Mehmet Kamil Mülayim2, Ali Karakuzu1, Kıymet Handan Kelekçi1, Mehmet Fatih İnci3, Şemsettin Karaca1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: 2011 yılından itibaren sınır komşumuz Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkemize göç eden Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı yerlerde dermatolojik hastalıkların çeşitliliğinde ve sıklığında önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikleri saptamak amacıyla önemli sayıda Suriyeli sığınmacının yaşadığı ilimizdeki tıp fakültesi hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran Suriyeli sığınmacıların demografik ve dermatolojik bulguları retrospektif olarak incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Suriye’de ortaya çıkan iç savaş nedeniyle ülkemize göç edip şehrimizdeki çadır kentlerde yaşayan ve hastanemiz dermatoloji polikliniğine Eylül 2012 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran 326 sığınmacı çalışmamıza dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, dermatolojik ve laboratuvar bulguları hastane otomasyon sisteminden retrospektif olarak incelendi. Tanı konulan deri hastalıkları 16 grupta incelenerek sıklıkları belirlendi. Hastalar yaşlarına göre 0-20, 21-40, 41-60 ve 61 ve üzeri olarak 4 gruba ayrıldı, her yaş grubunda en sık görülen 3 hastalık analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 326 olgunun 200’ü kadın (%61,3), 126’sı erkek (%38,7) olup; hasta grubunda cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu. Hastaların yaşları 0 ile 77 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 21,6±10,5 olarak tespit edildi. En fazla hasta 0-20 yaş grubunda yer almaktaydı. Dermatolojik enfeksiyon hastalıkları en sık rastlanan hastalık grubunu oluşturmakta olup, kutanöz layşmanyaz (KL) en sık tanı alan dermatolojik hastalık idi.
Sonuç: Ülkemizde zaten endemik olan KL başta olmak üzere Suriyeli sığınmacılarda sık görülen dermatolojik enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli ve bu hastaların hekime ulaşmadaki kısıtlılıklar düzeltilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Suriye iç savaşı, dermatoloji, epidemiyoloji

Rahime İnci, Perihan Öztürk, Mehmet Kamil Mülayim, Ali Karakuzu, Kıymet Handan Kelekçi, Mehmet Fatih İnci, Şemsettin Karaca. Dermatological face of Syrian civil war. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 145-149

Corresponding Author: Rahime İnci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale