E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Latex Allergy In Health Care Workers [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 94-98 | DOI: 10.4274/turkderm.65002

Latex Allergy In Health Care Workers

Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan
Department Of Dermatology And Venerology, Uludag University, Bursa, Turkey

Background and Design: We aimed to determine the frequency of latex allergy in our hospital and to to evaluate the clinical and demographical features of the cases.

Materials and Methods: A detailed questionnaire was administered to healthcare workers by a physician. Skin prick test with latex and patch test with rubber chemicals and a piece of latex glove were performed for all healthcare workers. Latex-specific IgE was measured in serum.

Results: The study sample consisted of 36 nurses, 14 doctors, and 50 healthcare workers. While 46 subjects had symptoms, 54 subjects had no symptoms. The relationship of clinical disease with working duration, exposure duration (hour/day), history of atopy, and drug/food allergies was statistically significant. Five nurses and 1 healthcare worker had positive skin prick test. Two of them had positive latex-specific IgE. Positive skin prick test statistically significantly correlated with occupation, working duration, exposure duration (hour/day) and positive latex-specific IgE. Two nurses and 2 healthcare workers had positive latex-specific IgE. Two of them had positive skin prick test. Positive latexspecific IgE statistically significantly correlated with working duration, exposure duration, and positive skin prick test. Patch test with a piece of latex glove was negative in all subjects. Three healthcare workers had positive patch test with thiuram-mix, one of them had also positive patch test with mercaptobenzothiazole.

Discussion: One of the risk factors for latex allergy is occupations involving frequent exposure to latex products. Latex allergy should be taken into consideration if type I hypersensitivity reactions occur in occupational groups at risk for anaphylactic reaction.

Keywords: Natural latex, latex allergy, latex gloves, healthcare worker

Sağlık Çalışanlarında Lateks Alerjisi

Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Bu çalışmada hastanemizde çalışan sağlık personelinde lateks alerjisi sıklığının araştırılması, olguların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yüz sağlık personeline doktor tarafından ayrıntılı bir anket uygulandı. Lateks alerjisini saptamak amacıyla tüm olgulara lateks ile prik test, lastik kimyasalları ve lateks eldiven parçası ile yama testi uygulandı. Serumda lateks spesifik Ig E analizi yapıldı.

Bulgular: Olguların 36’sı hemşire, 14’ü doktor, 50’si yardımcı sağlık personeliydi. Kırk altı kişide klinik belirtiler mevcut iken, 54 kişide klinik belirti yoktu. Klinik hastalık ile çalışma süresi, temas süresi (saat/gün), atopi öyküsü ve ilaç/gıda alerjisi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Beşi hemşire, biri yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplam 6 olguda prik test pozitif saptandı. Bunların ikisinde lateks spesifik Ig E yüksek bulundu. Prik test pozitifliği ile meslek, klinik hastalık, çalışma ve temas süresi (saat/gün), lateks spesifik Ig E arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. İkisi hemşire, ikisi yardımcı sağlık personeli olmak üzere dört olguda lateks spesifik Ig E yüksek bulundu. İkisinde prik test pozitif saptandı. Lateks spesifik Ig E düzeyi ile çalışma ve temas süresi (saat/gün), prik test arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Lateks eldiven parçası ile yapılan yama testi tüm olgularda negatif sonuçlandı. Yardımcı sağlık personelinin üçünde tiurammiks ile yapılan yama testi pozitif saptandı, bunlardan birinde merkaptobenzotiazol ile de pozitiflik saptandı.

Sonuç: Lateks alerjisi için tanımlanan risk faktörleri arasında lateks ürünleri ile sık teması olan meslek grupları önde gelmektedir. Anaflaksiye kadar gidebilen reaksiyonlar olabileceğinden sağlık çalışanları gibi riskli bireylerde erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişmesi halinde lateks alerjisi akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Doğal lateks, lateks alerjisi, lateks eldiven, sağlık personeli

Hayriye Sarıcaoğlu, Sevil Ovalı Toka, Sema İpek Algan. Latex Allergy In Health Care Workers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 94-98

Corresponding Author: Hayriye Sarıcaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale