E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The relationship of functional pruritus with anger and associated psychiatric disorders [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 28-32 | DOI: 10.4274/turkderm.65642

The relationship of functional pruritus with anger and associated psychiatric disorders

Güldehan Atış1, İlknur Kıvanç Altunay2, Gülşen Tükenmez Demirci3, Bahadır Bakım4, Atilla Tekin5, Rabia Önem6, Oğuz Karamustafalıoğlu7
1Dr. Siyami Ersek Thorax and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Dermatology Out-patient Clinic
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, Dermatology Department, İstanbul
3Başkent University Medicine Faculty, Dermatology Department, İstanbul
4Çanakkale Ondokuz Mart University Medicine Faculty, Psychiatry Department, Çanakkale
5Cizre State Hospital, Psychiatry Department, Şırnak
6Nevşehir State Hospital, Psychiatry Department, Nevşehir
7Şişli Etfal Training And Research Hospital, Psychiatry Department, İstanbul

Background and Design: Functional itch disorder is assessed among somatization disorders. Suppressed anger may play a role in the development of somatization and, thus, functional itch disorder. Our aim was to evaluate the relationship of severity of itching with anger, expression of anger and psychiatric disorders in patients with functional itch disorder.
Materials and Methods: Forty patients who were diagnosed with functional itch disorder were enrolled into the study. Functional itch disorder was diagnosed according to the suggested diagnostic criteria from the French psychodermatology group. Pruritus severity was evaluated using the five-point Likert scale. The State-Trait Anger Expression Index was used to assess state anger, trait anger and anger expression and the Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) Plus 5.0.0 was used for determining psychiatric status.
Results: A total of 40 patients (30 (75%) females, 10 (25%) males) with a mean age 46.55±13.20 years were enrolled in the study. According to the results of the M.I.N.I., psychiatric comorbidities at the time of itching were existent in 29 (72.5%) patients, whereas 13 (27.5%) patients did not have any other psychiatric symptom. Pruritus duration was correlated with anger trait and anger-in subscale scores in all patients. (r=0.349, p=0.027, r=0.417, p=0.007, respectively). Trait anger and anger-out subscale scores were statistically higher in patients with psychiatric disorders (p<0.05). Anger control scores were also lower in this group. Pruritus duration was correlated with trait-anger and anger-in subscale scores in patients with psychiatric disorder.
Conclusions: Functional pruritus (FP) as a somatoform psychodermatologic disorder seems to be related with anger levels and anger management styles; and psychiatric disorders are frequently accompanied by functional pruritus.

Keywords: Pruritus, anger, anger control, anxiety, depression

Fonksiyonel pruritusun öfke ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ile ilişkisinin incelenmesi

Güldehan Atış1, İlknur Kıvanç Altunay2, Gülşen Tükenmez Demirci3, Bahadır Bakım4, Atilla Tekin5, Rabia Önem6, Oğuz Karamustafalıoğlu7
1Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Polikliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Çanakkale Ondokuz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
5Cizre Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Şırnak, Türkiye
6Nevşehir Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Nevşehir, Türkiye
7Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği İstanbul, Türkiye

Amaç: Fonksiyonel pruritus (FP) somatizasyon bozuklukları arasında değerlendirilmektedir. Bastırılmış öfke, somatizasyon gelişiminde rol oynamaktadır. Bastırılmış öfkenin FP’deki rolü bilinmemektedir. Amacımız FP hastalarında, kaşıntı şiddeti ile öfke, öfke kontrolü ve psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Dermatoloji polikliniğinde FP nedeniyle takip edilen 40 hasta çalışmaya alındı. FP tanısı Fransız Psikodermatoloji Grubu Fonksiyonel Pruritus tanı kriterlerine dayanarak konuldu ve kaşıntının olası sistemik ve dermatolojik nedenleri ekarte edildi. Hastaların kaşıntı şiddeti “5-nokta likert skalası” ile ölçüldü. Hastaların öfke duygusu ve ifadesini ölçmek amacıyla, hastalardan “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” doldurmaları istendi. Psikiyatrik bozukluklar Kısa Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme (M.I.N.I.) plus 5 testi ile psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 30'u kadın (%75) 10'u (%25) erkek iken ortalama yaş 46,55±13,20 idi. Kaşıntı şiddeti ve kaşıntı süresi ile öfke puanları karşılaştırıldığında; sürekli öfke ve içe dönük öfke ile kaşıntı süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r=0,349, p=0,027 ve r=0,417, p=0,007). M.I.N.I. test sonuçlarına göre; hastaların 29'unda (%72,5) eşlik eden psikiyatrik bozukluk saptanırken 13'ünde (%27,5) psikiyatrik bozukluk saptanmadı. Eşlik eden psikiyatrik bozukluğu olan hastaların, sürekli öfke ve dışa dönük öfke puanları, eşlik eden psikiyatrik bozukluğu olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Ayrıca eşlik eden psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda öfke kontrol puanları da daha düşük saptandı. Eşlik eden psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda kaşıntı süresi ile sürekli öfke ve içe dönük öfke puanları arasında pozitif korelasyon saptanırken kaşıntı şiddeti ile öfke puanları arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: Somatoform psikodermatolojik bozukluk olan FP'ye psikiyatrik bozukluklar sıklıkla eşlik etmektedir ve FP öfke hali ve öfke kontrolü ile ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaşıntı, öfke, öfke kontrolü, anksiyete, depresyon

Güldehan Atış, İlknur Kıvanç Altunay, Gülşen Tükenmez Demirci, Bahadır Bakım, Atilla Tekin, Rabia Önem, Oğuz Karamustafalıoğlu. The relationship of functional pruritus with anger and associated psychiatric disorders. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 28-32

Corresponding Author: Güldehan Atış, Türkiye
LookUs & Online Makale