E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Prevalence of Becker Nevus in Young Men [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 80-83 | DOI: 10.4274/turkderm.65982

Prevalence of Becker Nevus in Young Men

Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Bilal Doğan, Kürşat Göker
Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Dermatovenerology, Istanbul

Background and Design: Becker nevus (BN), characterized by sharply and irregularly bordered, unilaterally localized, hyperpigmented macules and patches which can go along with hypertrichosis, is a kind of hamartomatous lesion that predominantly affects males 4-6 times more frequently than females. It is usually seen in peripubertal period. There are scarce epidemiological data on BN and the prevalence in our country is also unknown. In this prospective, cross-sectional study, we aimed to determine the prevalence of BN among young adult males in Turkey.

Materials and Methods: 8207 male candidates from different regions of Turkey who would be selected as a student in a governmental school and were referred to the dermatology outpatient clinic between March 2012 and August 2012, were included in our study. In addition to comprehensive medical examination, candidates were also inspected for the presence of BN, its localization, the asociation with hypertrichosis, and the findings were recorded.

Results: The mean age of the candidates was 20.02±1.40 (range: 18-22) years and the mean age at BN onset was 12.2. BN was detected in 68 out of 8207 candidates (two different localizations in one subject). The prevalence of BN was calculated as 0.82%. The distribution of BN localization was as follows: mostly on the pectoral region ( 24.64%), and in decreasing order, on the scapular region (23.18%), shoulder (18.84%), infrascapular region (17.39%), arm (5.80%), abdomen (5.80%) and the thigh (4.35%). Hypertrichosis was present on 34 out of 69 BN (49.2%) that were found in 68 subjects.

Conclusion: In our study, it was determined that BN was mainly localized on the pectoral and scapular regions, the prevalence was 0.82% and, 49,2% of the lesions were hypertrichotic.

Keywords: Epidemiology, Becker nevus, young men

Genç Erkeklerde Becker Nevüs Prevalansı

Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Bilal Doğan, Kürşat Göker
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Becker nevüs (BN) erkeklerde kadınlara göre 4-6 kat daha sık görülen, unilateral yerleşim gösteren, keskin sınırlı, düzensiz hiperpigmente makül ve yamalar ile karakterize, hipertrikozun eşlik edebildiği hamartamatöz bir lezyondur. Genellikle peripubertal dönemde ortaya çıkar. BN ile ilgili epidemiyolojik veriler hakkında çok az bilgi mevcuttur, ülkemizdeki prevalansı ise bilinmemektedir. Biz bu çalışmada, ülkemizdeki genç erkeklerde prospektif ve kesitsel olarak BN prevalansını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Mart 2012-Ağustos 2012 tarihleri arasında ülkenin farklı bölgelerinden dermatoloji polikliniğine başvuran, bir devlet okuluna öğrenci olarak alınacak, 8207 erkek öğrenci adayı çalışmaya dahil edildi. Adaylar yapılan kapsamlı sağlık muayenelerinde, BN varlığı, yerleşim yeri ve hipertrikoz birlikteliği yönünden de değerlendirilerek elde edilen bulgular kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 8207 erkek adayın yaşları 18 ile 22 arasında değişmekteydi. Yaş ortalaması 20,02±1,40, BN’ün ortalama başlangıç yaşı ise 12,2 olarak hesaplandı. Adayların 68’inde (birisinde iki farklı lokalizasyonda) BN tespit edildi. BN prevalansı %0,82 olarak hesaplandı. BN en fazla pektoral alanda (%24,64), sonra azalan sıra ile skapular (%23,18), omuz (%18,84), infraskapular (%17,39), kol (%5,80), abdomen (%5,80) ve uylukta (%4,35) yerleşmişti. Altmış sekiz adayda saptanan 69 BN’ün 34’ünde (%49,2) hipertrikoz bulunuyordu.

Sonuç: Çalışmamızda BN’ün ağırlıklı olarak skapular ve pektoral alan olmak üzere iki bölgede yerleşim gösterdiği, prevalansının %0,82 olduğu ve lezyonların %49,2’sinde hipertrikoz bulunduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Becker nevüs, genç erkekler

Ercan Karabacak, Ersin Aydın, Bilal Doğan, Kürşat Göker. Prevalence of Becker Nevus in Young Men. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 80-83

Corresponding Author: Ersin Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale