E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Our clinical experience with the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 124-128 | DOI: 10.4274/turkderm.65983

Our clinical experience with the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid

Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem
Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: In the era of biological therapies, omalizumab (OMZ), a monoclonal antibody which inhibits IgE, has been postulated to be effective in the treatment of bullous pemphigoid (BP). We report our clinical experience with the use of OMZ in the treatment of BP.
Materials and Methods: Retrospective data analyses of eleven patients were performed.
Results: Seven patients receiving OMZ treatment demonstrated clinical improvements. Three patients terminated treatment because of intermittent co-morbidities. None of the patients had any significant adverse events.
Conclusion: OMZ may be a promising corticosteroid-sparing treatment option for moderate to severe BP patients. Future randomized controlled trials are indicated to evaluate the efficacy of OMZ in the treatment of BP.

Keywords: Bullous pemphigoid, immunotherapy, omalizumab

Büllöz pemfigoid tedavisinde omalizumab kullanımı üzerine klinik deneyimlerimiz

Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Biyolojik tedaviler döneminde, IgE’yi inhibe eden monoklonal antikor olan omalizumabın (OMZ), büllöz pemfigoidin (BP) tedavisi için etkili olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışma BP tedavisinde OMZ kullanımına ilişkin klinik deneyimlerimizi değerlendirmektedir.
Gereç ve Yöntem: On bir hastanın retrospektif verilerinin analizi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: OMZ tedavisiyle 7 hasta klinik düzelme gösterdi. Üç hastada araya giren komorbiditeler nedeni ile tedavi kesilmiştir. Hastalarımızdan hiçbirinde dikkate değer advers olay izlenmemiştir.
Sonuç: OMZ, orta-şiddetli BP’ler için umut vaad eden bir kortikosteroidden koruyucu tedavi opsiyonu olabilir. Gelecekte, OMZ tedavisinin BP tedavisindeki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Büllöz pemfigoid, immünoterapi, omalizumab

Pınar İncel Uysal, Başak Yalçın, Ayşe Öktem. Our clinical experience with the use of omalizumab in the treatment of bullous pemphigoid. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 124-128

Corresponding Author: Pınar İncel Uysal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale