E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cutis marmorata telengiectatica congenita: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 27-29

Cutis marmorata telengiectatica congenita: A case report

Mustafa Atasoy1, Cihangir Aliağaoğlu2, Engin Sezer3, Teoman Erdem1, Ali Karakuzu1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Turkey
2Erzurum Numune Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Erzurum, Turkey
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Tokat, Turkey

Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) is a rarely seen vascular disease characterised by persistent cutis marmorata, telangiectasia and phelebectasia. The lesions appear during or immediately after labour. Some changes, like atrophy or ulcer, may be seen in the involved areas. Some anomalies, such as body asymmetry, vascular anomalies and glaucoma, may be seen in this disorder. The etiopathogenesis is unknown. A four year old boy had reticular telangiectatic eruptions on the lower extremities and upper eyelids, and an ulcerated lesion on the sole of the right foot. There was no concomitant anomaly. We present this case because of its rarity.

Keywords: Cutis marmorata telangiectatica congenita

Kutis Marmorata Telenjiektazika Konjenita: Olgu sunumu

Mustafa Atasoy1, Cihangir Aliağaoğlu2, Engin Sezer3, Teoman Erdem1, Ali Karakuzu1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Erzurum
2Erzurum Numune Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Erzurum
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Tokat

Kutis marmorata telenjiektazika konjenita (KMTK) nadir görülen, persistan kutis marmorata, telenjiektaziler ve flebektazilerle karakterize kütanöz vasküler bir hastalıktır. Doğumda ya da hemen sonra lezyonlar farkedilir. Tutulan bölgelerde atrofi ve ülser gibi değişiklikler olabilir. Kutis marmorata telenjiektazika konjenitaya vücut asimetrisi, vasküler anomaliler ve glokom gibi çeşitli anomalilerin eşlik ettiği bildirilmiştir. Etyopatogenezi bilinmemektedir. Dört yaşındaki erkek hastamızın alt ekstremitelerinde ve üst göz kapaklarında retiküler tarzda telenjiektazik döküntüler ve sağ ayak tabanında ülsere bir lezyon vardı. Eşlik eden herhangi bir anomali yoktu. Kutis marmorata telenjiektazika konjenitayı nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Kutis marmorata telenjiektazika konjenita

Mustafa Atasoy, Cihangir Aliağaoğlu, Engin Sezer, Teoman Erdem, Ali Karakuzu. Cutis marmorata telengiectatica congenita: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 27-29

Corresponding Author: Cihangir Aliağaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale