E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The correlation of cytological atypia and stromal reaction in basal cell carcinoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 33-36 | DOI: 10.4274/turkderm.66487

The correlation of cytological atypia and stromal reaction in basal cell carcinoma

Nilay Şen Korkmaz1, Nilay Duman2, Fatma Aydıner1, Zafer Erol1
1Department of Pathology, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Dermatology, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Background and Design: The literature does not include sufficient data on the associations between cytological atypia and stromal reactions in basal cell carcinoma (BCC) subtypes. The aim of the study was to evaluate the grade of cytological atypia and to determine the associations between atypia grade and stromal reactions in BCC.
Materials and Methods: The study included 85 BCC patients. Clinical parameters including age, gender and lesion location were evaluated. As histopathological parameters; subtype (high risk/low risk), grade of cytological atypia (mild/moderate/severe), density of peritumoral/adjacent perivascular inflammation, presence of lymphoid follicle formation, and the stromal reaction type (fibromyxoid/desmoplastic) were evaluated.
Results: The mean age of the patients was 67.93±11.46 years (range: 38-88) and the female to male ratio was 45: 40. 54.1% of the lesions were located on high-risk regions and high-risk subtype was observed in 50.6% of the lesions. Severe cytological atypia was associated with high-risk subtype (p<0.001), dense peritumoral/perivascular inflammation (p<0.001), and desmoplastic stroma (p<0.001). Moderate/severe atypia, desmoplastic stroma, dense peritumoral/perivascular inflammation and lymphoid follicle formation were significantly more common in high-risk subtypes (p<0.001). Locations were not associated with aytpia grades, density of peritumoral/perivascular inflammation, lymphoid follicle formation, and stromal reactions (p=0.774, p=0.665, 0.416, 0.230, 0.461, and 1, respectively).
Conclusion: Severe cytological atypia in BCC was associated with more intense inflammation, desmoplastic stroma and high-risk subtypes in BCC. In conclusion, cytological atypia grade may be a factor influencing stromal reactions. Thus, evaluating the atypia grade in routine histopathological examination of BCCs might be used to identify high-risk BCC subtypes with more infiltrative potential.

Keywords: Basal cell carcinoma, stroma, cytological atypia

Bazal hücreli karsinomda hücresel atipi ile stromal reaksiyonun korelasyonu

Nilay Şen Korkmaz1, Nilay Duman2, Fatma Aydıner1, Zafer Erol1
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bazal hücreli karsinom (BHK) subtiplerinde hücresel atipi ve stromal reaksiyon ilişkisine dair yeterli literatür bilgisi yoktur. Çalışmanın amacı BHK’da neoplastik hücrelerin atipi derecelerini değerlendirmek, bunların stromal reaksiyonlarla korelasyonunu incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Seksen beş BHK hastası çalışmaya dahil edildi. Klinik parametreler olarak yaş, cinsiyet ve lezyon lokalizasyonu (düşük riskli/ yüksek riskli) değerlendirildi. Histopatolojik parametreler olarak subtip (düşük riskli/yüksek riskli), hücresel atipi derecesi (düşük/orta/yüksek), peritümöral ve tümörün hemen yanındaki dermisteki perivasküler enflamatuvar infiltrat derecesi (0/hafif/orta/yoğun), lenfoid folikül varlığı, peritümöral stroma tipi (fibromiksoid/dezmoplastik) değerlendirildi.
Bulgular: Seksen beş BHK’lı hastanın yaş aralığı 38-88 ve ortalama yaşı 67,93±11,46 idi. Kadın/erkek oranı 45/40 idi. Lezyonların %54,1’i yüksek riskli bölgede yer almaktaydı. Kırk üç (%50,6) lezyonda yüksek riskli subtip mevcuttu. Yüksek atipi derecesi, yüksek riskli histopatolojik subtip varlığı (p<0,001), yoğun peritümöral/perivasküler enflamasyon (p<0,001) ve dezmoplastik stroma (p<0,001) ile ilişkili bulundu. Yüksek riskli subtip grubunda orta/yüksek atipi, dezmoplastik stroma, yoğun peritümöral/perivasküler enflamasyon ve lenfoid folikül varlığı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Lokalizasyonlara göre atipi derecesi, histopatolojik subtip, peritümöral/perivasküler enflamasyon derecesi, lenfoid folikül varlığı ve peritümöral stroma tipi değişiklik göstermedi (p=0,774, 0,665, 0,416, 0,230, 0,461 ve 1 sırasıyla).
Sonuç: BHK’da yüksek derecede sitolojik atipi, daha yoğun enflamasyon, dezmoplastik stroma ve yüksek riskli subtipler ile ilişkili bulundu. Sonuç olarak tümör hücrelerindeki atipi derecesi stromal reaksiyonları etkileyebilen bir faktör olabilir. BHK'nın rutin histopatolojik incelenmesinde hücresel atipinin derecelendirilmesi, infiltratif potansiyel hakkında ipuçları sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, stroma, hücresel atipi

Nilay Şen Korkmaz, Nilay Duman, Fatma Aydıner, Zafer Erol. The correlation of cytological atypia and stromal reaction in basal cell carcinoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 33-36

Corresponding Author: Nilay Şen Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale